Tema for årets kampanje er at «voksne skaper vennskap». For å sikre at alle barn og unge får oppleve et godt oppvekst- og læringsmiljø hvor vennskap og gode relasjoner preger miljøet, er det viktig at voksne tar ansvar. Kampanjeuken vil være ved skolestart i uke 36 (3.-7. september).

Utdanningsforbundet vil komme med mer informasjon, men oppfordrer alle til allerede nå å sette av tid til kampanjen.

Les om Utdanningsforbundets arbeid mot mobbing her 

Voksne som relasjonsbyggere
Det vil i år være ekstra fokus på alle former for krenkelser, diskriminering og utstøting som skjer på arenaer der det er barn og unge.

Vi håper at alle voksne som har ansvar for barn og unges oppvekstmiljø tydelig skal stå fram som relasjonsbyggere mellom barn, og legge til rette for å skape vennskap.

Målet er å skape lokalt engasjement i hver kommune og man ønsker:
• At kommuner utformer lokale markeringer i samarbeid med de tillitsvalgte
• At det dannes tverrfaglige nettverk/grupper i arbeidet for å skape vennskap og for å forhindre mobbing, diskriminering og krenkelser
• At ledere i idrett og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og fritidsmiljøer engasjerer seg
• At ledere sørger for nødvendig kompetanseutvikling for de ansatte som arbeider med barn og unge
• At voksne opptrer som gode rollemodeller og bidrar til å skape vennskap mellom barn
• At barnehage og skole setter temaet på dagsorden på foreldremøter

Informasjon og ressurser
Til hjelp for å utforme lokale markeringer og tiltak har Utdanningsdirektoratet på vegne av manifestpartnerne opprettet en nettside. Her vil man finne veiledning om de voksnes rolle, om hvordan man kan skape vennskap og gode oppvekst- og læringsmiljø, lenker til nyttige nettsteder, materiell og andre hjelpemidler.

Se nettsiden her
Følg kampanjen på Facebook

Om Manifest mot mobbing
Manifestet mot mobbing er et samarbeid mellom regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Fagforbundet, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Foreldreutvalget for barnehager.

Les mer om partnerskapet her
Les brev om årets kampanje her