Skriv ut høringsheftet for ditt tariffområde og delta i høringen!

Skriv ut høringsheftet for ditt tariffområde og delta i høringen!

Å arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår er en kjerneoppgave for Utdanningsforbundet. Som medlem inviteres du til å si din mening om hvilke krav vi bør stille i forhandlingene om nye tariffavtaler våren 2012.

Høringsheftene
Vi har laget egne høringshefter for hvert av tariffområdene KS, Oslo kommune, PBL-A/FUS, Staten, HSH, Spekter og KA. Tillitsvalgte i klubber, lokallag og fylkeslag må ta ansvar for å sette seg inn i de særlige utfordringene som er beskrevet for hvert tariffområde. Vanlige medlemmer kan først og fremst forholde seg til spørsmålene.

Høringshefte KS

Høringshefte Oslo kommune

Høringshefte PBL-A/FUS

Høringshefte Staten

Høringshefte HSH

Høringshefte Spekter

Høringshefte KA

Høringen skal foregå i perioden september – oktober. Lokallag/fylkeslag vil sette frister for når svarene må sendes inn. Du vil få nærmere beskjed fra din tillitsvalgt om hvordan høringen gjennomføres i din klubb.

Hovedutfordring
- En hovedutfordring er at vår profesjons lønnsnivå og lønnsutvikling ikke reflekterer at vi har samfunnets viktigste jobber. Godt kvalifiserte og motiverte førskolelærere, lærere, ledere, ansatte innen universitets- og høgskolesektoren og et sterkt faglig støtteapparat er avgjørende for at vi skal ha et utdanningssystem med høy kvalitet, sier Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet og leder av Unios forhandlingsutvalg i KS-området.

Likelønn
Den største likelønnsutfordringen ligger i det store lønnsgapet mellom universitets- og høgskoleutdannede i offentlig sektor og yrkesgrupper med tilsvarende utdanningsnivå i privat sektor. - Derfor må de økonomiske rammene for lønnsforhandlingene i offentlig sektor de neste årene være større enn i privat sektor, og innenfor disse rammene må yrkesgrupper med høyere utdanning prioriteres, sier Mimi Bjerkestrand.

Hva er viktigst?
Før tariffoppgjøret skal Utdanningsforbundet konkretisere og prioritere sine krav. Vårt hovedspørsmål til deg er derfor: Hvilke krav er viktigst for deg? Aktuelle krav kan være innenfor lønnsområdet, de kan gjelde forbedringer i tariffavtalens øvrige bestemmelser, eller handle om endringer i forhandlingsbestemmelsene.
Etter at medlemmene og klubbene har svart, vil lokallag og fylkeslag gi råd til sentralstyret om hvordan det bør prioriteres mellom ulike krav. De endelige kravene som fremmes overfor arbeidsgiver utformes – for de fleste tariffområders del – i de ulike forhandlingsutvalgene i Unio.

Ditt engasjement
Vi håper at tariffhøringen vil bidra til gode debatter i klubber og på andre møteplasser i organisasjonen. Din deltagelse og ditt engasjement er nødvendig for at Utdanningsforbundet skal lykkes med å nå fram til gode resultater på de ulike tariffområdene i 2012.