Lavere lønnsvekst i kommunene, viser tall fra TBU. Det gir rom for en større ramme i årets mellomoppgjør, mener Mimi Bjerkestrand.

Lavere lønnsvekst i kommunene, viser tall fra TBU. Det gir rom for en større ramme i årets mellomoppgjør, mener Mimi Bjerkestrand.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) la i dag fram tall for inntektsoppgjørene. Rapporten gir en oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne.

Utfordring for rekrutteringen
Tallene TBU la fram i dag gir rom for en større økonomisk ramme i mellomoppgjøret i år, mener Utdanningsforbundet. Mens industrien landet på 4 prosent, var lønnsveksten i offentlig sektor mellom 3 1/2 og 3 3/4 prosent.

- Tallene gir også grunn til uro når en ser på rekrutteringsutfordringene for utdanningsgruppene i kommunene, sier Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet. Hun skal lede forhandlingene for Unio i KS-sektoren.

Frontfaget ingen fasit
Frontfaget presenterte et resultat på tre prosent våren 2010, men ender altså opp på fire prosent.

- De ferske tallene fra TBU viser at frontfaget verken er eller kan være fasit for resten av arbeidslivet i årets mellomoppgjør, sier Mimi Bjerkestrand. 

Fjorårets lønnsoppgjør hadde som mål å være et likelønnsoppgjør.

- Selv om fasit for lønnsveksten for kvinner og menn i de enkelte sektorer ikke kommer før TBU legger fram disse tallene i april, er det all grunn til å tro at  verdsettingsdiskrimineringen av kvinner i offentlig sektor ikke ble rokket av lønnsutviklingen i 2010. Så mye kan vi lese ut av tallene som ligger der nå, sier Bjerkestrand.

Tallene fra TBU viser blant annet:

  • Samlet lønnsvekst fra 2009 til 2010 for arbeidere og funksjonærer i industrien anslås til 4 prosent. Lønnsvekst for industrifunksjonærer og industriarbeidere er anslått til henholdsvis 4 1/4 og 3 1/2 prosent.
  • Årslønnsveksten i 2010 i staten anslås til 4 1/2 prosent. Årslønnsveksten inkluderer ny arbeidstidsavtale for politi- og lensmannsetaten med et bidrag på 0,6 prosentpoeng og en omlegging av beregningsmetode med inntil 1/2 prosentpoeng
  • Årslønnsveksten i 2010 i kommunene inkl. undervisningssektoren er anslått il 3 2/3 prosent. For undervisningspersonell i kommunesektoren er lønnsveksten anslått til 3 1/2 prosent.
  • De ansatte i staten har hatt en lønnsvekst i 2010 på 4 1/2 prosent. 0,6 prosentpoeng av denne veksten skyldes politipakken fra 2009. Samlet viser dette at lønnsveksten i staten i 2010 har vært på linje med lønnsveksten i kommunene og sykehusene.
  • I statlig tariffområde og i kommunesektoren er overhenget til 2011 beregnet til henholdsvis 2 1/4 prosent og 2 1/2 prosent.
  • Neste rapport fra TBU vil foreligge første uke i april. Da vil det foreligge tall for lønn fordelt på kjønn.