Utdanningsforbundet og KS er ikke blitt enige. Avtalen blir en del av vårens tariffoppgjør.

Krav nr. 2 fra Utdanningsforbundet

– Vi beklager sterkt at det ikke var mulig å finne en forhandlingsløsning, sier leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand. Arbeidstidsavtalen (SFS 2213) utløp ved årsskiftet, og vi har i lang tid forhandlet med KS om innholdet i en ny. At vi ikke har kommet fram til en løsning er svært alvorlig, fordi lærernes arbeidssituasjon i dag er uholdbar. De trenger mer tid til kjerneoppgavene, og det haster, sier Bjerkestrand.

Ragnhild Lied (til venstre), Mimi Bjerkestrand og Haldis Holst - ledertrioen i Utdanningsforbundet. Foto: Rikke Bjurstrøm

Ragnhild Lied (til venstre), Mimi Bjerkestrand og Haldis Holst - ledertrioen i Utdanningsforbundet. Foto: Rikke Bjurstrøm

Styrket kontaktlærertid 
– KS ville ikke gi oss forsikringer om at kontaktlærernes arbeidspress skulle lettes. Samtidig ble summen av de endringene de ønsket så store at vi ikke kunne akseptere en ny avtale, sier Bjerkestrand – og understreker:

– Vårt hovedmål i forhandlingene har vært å sikre lærerne en lettelse i arbeidshverdagen, slik at de får bedre mulighet til å gjøre en god jobb. Særlig kontaktlærerne sliter med et stort arbeidspress som følge av nye og mer tidkrevende oppgaver. Tilstrekkelig tid for denne gruppen har derfor vært et entydig ønske fra medlemmene våre, sier Bjerkestrand.

I dag har kontaktlærerne én time redusert undervisningstid i uken for å utføre de oppgavene denne jobben innebærer.  Tilbakemeldingene fra organisasjonen har vært utvetydig: Dette er altfor lite tid til å gjøre jobben på en god måte:

  • Kontaktlærerne skal blant annet sørge for at elevene får tilpasset opplæring, og initiere og koordinere nødvendige tiltak som for eksempel spesialundervisning.
  • Kontaktlæreren spiller en helt sentral rolle når det gjelder å bremse frafallet i videregående opplæring, blant annet ved å fange opp elever som viser tegn på motivasjonssvikt i ungdomsskolen. At lærere har tid til tett oppfølging er helt nødvendig for at flere elever skal fullføre opplæringen.

Tidsbruk
At mange læreres arbeidspress nå er så stort at elevene ikke får den best mulige undervisningen er dokumentert i en rekke undersøkelser.  Både Tidsbrukutvalget og St. meld 19 – Tid til læring – har påvist at skolen er utsatt for et stadig økende press for å løse nye samfunnsoppgaver. Det er derfor et behov for å beskytte lærernes tid til kjerneoppgavene og skoleledernes tid til pedagogisk ledelse.

Utsettes
Selv om dagens avtale formelt gikk ut ved årsskiftet, skjer det ingen endringer i lærerens arbeidstid dette vårhalvåret. Det er partene enige om.

– Selv om det har vært en lang og grundig prosess, lyktes vi ikke å komme til enighet. Vi har fremdeles en ambisjon om å oppnå en langsiktig arbeidstidsavtale som er mer robust enn den vi hadde, og som tar hensyn til at lærere må ha tilstrekkelig tid, sier Bjerkestrand.

Avtalen det har vært forhandlet om gjelder bare i KS-området. Utdanningsforbundet Oslo og Oslo kommune skal nå i gang med sine forhandlinger for å se om de kan finne en forhandlingsløsning for lærere i Osloskolen.

Bakgrunn
Arbeidstidsavtalen (Sentral Forbundsvis Særavtale 2213) gjelder for lærere og ledere i grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring i KS-området. Intensjonen med avtalen er at den skal bidra til størst mulig profesjonalitet i yrkesutøvelsen slik at opplæringstilbudet til elevene blir best mulig.

I dagens avtale er lærerens årsverk er delt i to; lærerens egen tid til for- og etterarbeid, og arbeidsplanfestet tid. Det er også avtalt hvor mange timer man skal undervise i på årsbasis i det enkelte fag (innenfor den arbeidsplanfestede tiden). Lærere har et komprimert arbeidsår. Det betyr en gjennomsnittlig arbeidstid på 43,4 timer i uka. Lærere har fire uker og en dag ferie i juli, resten er perioder læreren ikke har arbeidsplikt.

Den nåværende avtalen er i hovedsak et resultat av meklingen i tariffoppgjøret i 2006, og ble videreført pr. 1. januar 2010. Avtalen ble så forlenget til 31.desember 2011.

SFS 2213 - arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i skolen

Partene startet forhandlinger 8. november i fjor og holdt fram til dagens brudd.