Vurdering skal sikre nasjonal standard i opplæringa, slik at alle elever og lærlinger får et godt og likeverdig opplæringstilbud. Det fordrer et systematisk arbeid for å utvikle en likere vurderingspraksis blant lærerne.

Vurdering – en viktig del av den profesjonelle yrkesutøvelsen
Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanene. Vurdering er en viktig del av skolens kjernevirksomhet, og vurderingskompetanse henger tett sammen med profesjonell yrkesutøvelse. Å sikre høy kvalitet på læringsarbeidet er et av lærernes mål med vurderingsarbeidet. Dette vil gi lærerne større legitimitet og være med på å styrke profesjonen.

Lærerne bør bruke sitt profesjonelle skjønn for å bestemme hvordan vurderingsforskriften tas i bruk. Det betyr at kommuner og fylkeskommuner bør være svært tilbakeholdne med å komme med pålegg om å ta i bruk bestemte vurderingsverktøy og vurderingsprosedyrer ut over det som følger av forskriften. 

En god del vurdering og veiledning av elevene kan med fordel skje muntlig i dialog mellom lærer og elev, blant annet i elevsamtale, og overfor større eller mindre grupper av elever.

Vi anbefaler alle medlemmer å lese vår brosjyre om elevvurdering i skolen.