Slike spørsmål er viktige å analysere for at Utdanningsforbundet skal kunne drive kunnskapsbasert påvirkningsarbeid lokalt og nasjonalt.

Innhenting og analyse av offentlig statistikk er et viktig grunnlag for å kunne argumentere troverdig for sammenhengen mellom ressursinnsats og kvalitet. Utdanningsforbundet benytter seg derfor av statistikk fra mange kilder til å analysere ressurssituasjonen i videregående opplæring.

På denne siden legger vi ut relevant statistikk og publikasjoner som gir viktig kunnskap om videregående opplæring og som bør brukes som grunnlag i ressursanalysene for lokalt påvirkningsarbeid.

Sentrale nøkkeltall
I filen under kan du finne tallene for din fylkeskommune knyttet til de mest sentrale indikatorene for ressursbruken. Tallene er hentet fra KOSTRA og er for 2015.

Utvalgte nøkkeltall – videregående opplæring (Excel)