Fagskoleutdanningene er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og har et omfang tilsvarende minimum et halvt og maksimum to hele studieår. I fagskoleloven er yrkesrettede utdanninger definert som «utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak». Etter loven skal fagskolene tilby utdanning av høy kvalitet og gi studentene tilfredsstillende vilkår. Fagskoleutdanningene skal fra 1.2.2010 ha tilfredsstillende systemer for kvalitetssikring, og alle fagskolene skal godkjennes av NOKUT.

Utdanningsforbundets mål med fagskolen

Utdanningsforbundet jobber for å bedre rammebetingelser og kvalitet i fagskoleutdanningene blant annet gjennom innspill til Kunnskapsdepartementet og gjennom det nasjonale fagskolerådet. Utdanningsforbundet er også representert i Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og i Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO).

Utdanningsforbundet arbeider for at:

  • pedagogiske personale i fagskolen skal ha en solid faglig og pedagogisk kompetanse
  • pedagogisk personale skal ha fast plass i alle fagskolestyrene
  • alle ansatte skal kunne ta del i nødvendig kompetanseutvikling
  • fagskolene skal få rammebetingelser som er nødvendig for å fremme kvalitet i fagskoleutdanningene  
  • fagskolenivået skal videreutvikles som selvstendig nivå i det norske utdanningssystemet 

Aktuelt

Et offentlig utvalg har utredet framtiden til norsk fagskoleutdanning. Utvalget har kartlagt fagskolens status, kvalitet, kobling til arbeidslivets kompetansebehov og samspillet med høyere utdanning. I NOU 2014: 14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg

fremmer utvalget til sammen 49 forslag til tiltak som spesielt retter seg mot myndighetene, fagskolene og arbeidslivet. Fagskoleutvalget ønsker at disse tre aktørene skal ta et sterkere eierskap til sektoren.

De viktigste tiltakene som retter seg mot staten omhandler blant annet:

  • Overføring av finansieringen av fagskolene fra fylkeskommunene til staten 
  • Sikring av studentrettigheter
  • Strukturtiltak
  • Finansiering
  • Dimensjonering

Utdanningsforbundet har gjennom en bredt forankret prosess i organisasjonen gitt sitt innspill til NOUen. Innspillet finner du her.