Løfter fra Høyres partiprogram foran Stortingsvalget 2013

Barnehagen:

Høyre skriver: Ansatte er barnehagens viktigste ressurs. God kvalitet i barnehagen er avhengig av dem som arbeider der. Fra prikkpunktene.

Høyres løsninger:

 • Styrke kvaliteten i barnehagene gjennom å sikre pedagogtettheten, utdanne flere pedagoger og styrke videre- og etterutdanningen for de ansatte. 

Skolen:

Høyre skriver: Å få en dyktig lærer er for mange elever helt avgjørende for om de lykkes eller ikke…
Og om læreren skriver Høyre blant annet: Høyre vil heve lærerens generelle status og anseelse i samfunnet. Læreren er kunnskapsarbeider, og kvaliteten på undervisningen er avhengig av lærerkollegiets motivasjon og faglig kompetanse.

Fra prikkpunktene. Høyres løsninger:

 • Styrke skolehelsetjenesten, slik at den er tilgjengelig for elever som har behov for hjelp.
 • Forenkle og redusere omfanget av unødvendig byråkrati og rapporteringskrav. 
 • Beholde og rekruttere de dyktigste lærerne ved hjelp av økt lønn, fleksible arbeidstidsordninger, mentorsystemer og støttefunksjoner. 
 • Medvirke til at andre yrkesgrupper i skolen frigjør tid for lærere og skoleledelse til konsentrasjon om elevenes læringsutbytte.

---------------------------

Løfter fra Arbeiderpartiets partiprogram foran Stortingsvalget 2013

Barnehagen:

AP skriver: For å kunne følge opp hvert enkelt barn på en god måte er det viktig at det er nok voksne i barnehagen, og at flest mulig av disse har relevant utdanning. ….Vi vil sikre kvaliteten med både flere pedagoger og flere barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen. Og videre: I årene fram mot 2020 vil Arbeiderpartiet løfte kvaliteten i barnehagene….

Fra prikkpunktene. Arbeiderpartiet vil: 

 • Videreføre arbeidet med et kvalitetsløft i barnehagen ved å øke kompetansen hos de ansatte og få flere faglærte i barnehagene. Vi vil ha flere pedagoger og fjerne muligheten til varig dispensasjon fra utdanningskravet til styrere og pedagogiske ledere. 
 • Rekruttere flere menn til barnehagene. 

Skolen: Ambisjoner på vegne av alle barn

AP skriver: For å nå Arbeiderpartiets mål om like muligheter for alle, er ingenting viktigere enn en god skole som ser og følger opp hver elev. ….fellesskolen skal bidra til å gi alle barn og unge en mulighet for å lykkes. Det er fortsatt store sosiale og geografiske forskjeller, innsatsen må settes inn slik at vi reelt sørger for en felles skole med like muligheter for alle.
Og videre: …..derfor vil Arbeiderpartiet utvikle en mer aktiv, variert og tilrettelagt skoledag for læring og mestring.

Fra prikkpunktene. Arbeiderpartiet vil: 

 • Sikre tidlig innsats gjennom å etablere et lese-skrive-regne-løfte som gjør at elever med grunnleggende ferdigheter mye under forventet nivå, automatisk skal få ekstra intensivopplæring.
 • Styrke ledelse og skolefaglig kompetanse på alle nivåer i skolen.

Flere og enda bedre lærere: 

 • Gi lærerne tillit og støtte til å være tydeligere ledere og fagpersoner.
 • Fortsette å øke antallet lærere i skolen.
 • Innføre mentorordninger som skal sikre bedre oppfølging av nyutdannede lærere. 
 • Avbyråkratisere skoledagen og styrke det totale læringsmiljøet gjennom å ansette flere yrkesgrupper som kan samarbeide med lærerne. 
 • Bruke IKT aktivt for å avbyråkratisere skolen. 

Eventuelle temaer lokalt

Fra grunnskoletrinnet:

 • At skolen skal ha tilgang til høyhastighetsnett.
 • Legge til rette for utvikling av smarte digitale læremidler. 

Fra ungdomstrinnet:

 • Styrke de praktisk-estetiske fagene og la elevene få utforske kunnskap på nye måter.

Fra videregående:

 • Tilby intensivopplæring mellom ungdomstrinnet og videregående for elever med svake grunnleggende ferdigheter. 
 • Gjennomgå utstyrssituasjonen i videregående opplæring og etablere ordninger blant annet i samarbeid med næringslivet, som bidrar til at skolens undervisningsmateriell følger utviklingen i arbeidslivet.

-----------------------------

Løfter fra Kristelig Folkepartis partiprogram foran Stortingsvalget 2013

Barnehagen:

KrF skriver:

Kvaliteten i barnehagene må sikres gjennom krav til voksentetthet, krav til utdanning av personalet i barnehagen, gode lokaler og uteområder. Antall pedagoger i barnehagene bør økes. Det bør innføres en nasjonal norm for antall voksne per barn i barnehagen. …Barnehagen er en viktig arena for sosial læring og språkutvikling. KrF vil utvide tilbudet om gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer i områder med høy andel av barn med minoritetsbakgrunn…...Gode pedagogiske tiltak i førskolealder gir gevinster på lang sikt i form av bedre skoleresultater, økt arbeidsdeltakelse og mindre sosiale forskjeller. Fra prikkpunktene.

KrF vil: 

 • Innføre en nasjonal norm for antall voksne per barn i barnehage. 
 • Øke rekrutteringen av førskolelærere og spesielt mannlige. 
 • Etablere et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagen. 

Skolen:

KrF skriver: Det er godt dokumentert at kvaliteten i utdanningen primært er avhengig av lærerne, hvilke kvalifikasjoner de har og hvordan de arbeider sammen med kolleger, med elever og med elevenes foreldre. Yrkesprofesjonalitet, yrkesstolthet og yrkesetikk er vesentlige faktorer i lærerrollen. På dette grunnlaget må lærere gis tillit i utøvelsen av yrket. Krav til rapportering og dokumentasjon må være hensiktsmessig slik at lærerne gis tid til sine primæroppgaver. …

Nye lærere må følges opp med en egen obligatorisk mentorordning, blant annet med noe redusert undervisningstid…..Vi ønsker en skole som gir et inspirerende og utfordrende læringsmiljø for alle. Det er ikke akseptabelt at en elevs sjanser til å lykkes skal avhenge av hvilken skole eller klasse eleven kommer til, eller hvilke lærere eleven har. …

Mange elever sliter med psykososiale problemer. Det er viktig at dette sees og fanges opp i skolen, både for den enkelte elevs skyld og for det totale læringsmiljøet. KrF vil styrke skolen med flere yrkesgrupper, som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og ikke minst styrke helsesøsterressursene.

Læreren må primært kunne fokusere på å være lærer. ...

Skolen må legge bedre til rette for praktiske fag og praksisretting av teoretiske fag. Dette er spesielt viktig på ungdomstrinnet som har hatt for få muligheter til en variert undervisning som sikrer ungdom grunnleggende ferdigheter til en yrkesfaglig skolegang.

Fra prikkpunktene. KrF vil: 

 • fremme kvalitet i opplæringen ved å rekruttere de rette studentene til å bli lærere, sørge for at de får en solid og skolenær lærerutdanning og gi dem gode arbeidsvilkår som lærere.
 • øke voksentettheten i skolen slik at den enkelte lærer får mer tid med elevene. 
 • ha flere yrkesgrupper i skolen, slik at læreren kan fokusere på å være pedagog. 
 • sikre elever reelt tilpasset opplæring i alle fag. 
 • sette inn ekstra lærerressurser for tidlig innsats på lave trinn i grunnskolen… 
 • at det i ungdomskolen legges til rette for mer praktisk læring og at det undervises mer praktisk teori.
 • ta bort noen av de administrative oppgavene som læreren har, slik at de kan få mer tid med sine elever. 
 • arbeide for et utdanningsløft for de ufaglærte i skolen. 
 • at PPT styrkes med nødvendig fagpersonale og administreres slik at disse får tid til å arbeide ute på skolene med observasjon og veiledning. Deres kunnskap om læring/spesialundervisning må i langt sterkere grad komme den ordinære undervisningen til gode. 
 • sikre en skolehelsetjeneste med tilstrekkelig kapasitet både i grunnskole og i videregående skole. 

Videregående opplæring:

Krf skriver: Undervisningen må gis av kvalifiserte lærere som kan støtte og motivere elevene…. Drop-out-problematikken må først og fremst forebygges på grunnskolenivå, blant annet ved å sikre basisferdigheter i de viktigste fagene. ….Det må legges vekt på å ta vare på hele mennesket, også det psykososiale, som er viktig for trivsel på skolen. Dette kan for eksempel gjøres ved å ansette flere miljøarbeidere som kan hjelpe elever som ikke finner seg til rette i den videregående skolen.

Fra prikkpunktene, Krf vil: 

 • øke lærerressursene i skolen. 
 • sikre tilpasset opplæring til hver enkelt elev, inkludert spesialundervisning for dem med spesifikke vansker. 
 • styrke PPT og samordne denne tjenesten med skolehelsetjenesten slik at skoleeier får et samlet ansvar for elever i videregående opplæring. 
 • at rådgivningstjenesten og samarbeidet mellom ungdomskolen og videregående skole må styrkes. 
 • ha flere yrkesgrupper inn i skolen for å gi læreren tid til å være pedagog og at yrkesgrupper som sosionomer kan trekkes inn for å følge opp elever med andre utfordringer enn de rent læringsmessige.

------------------------------

Løfter fra Venstres partiprogram foran Stortingsvalget 2013

Barnehagen:

Venstre skriver: Venstre vil sikre full barnehagedekning samtidig som vi styrker kvaliteten og valgmulighetene i tilbudet… gode fagfolk skaper den gode barnehagen der barn stimuleres til utvikling av sosiale ferdigheter, læring og glede. Det er derfor nødvendig å sørge for økt rekruttering av utdannede førskolelærere…. Det er en forutsetning for et trygt og godt barnehagetilbud at bemanningen er tilstrekkelig. Venstre vil derfor vurdere ulike tiltak som sikrer dette.

Fra prikkpunktene. Venstres løsninger: 

 • Ha som målsetting at 50 prosent av de ansatte i barnehager skal ha relevant utdanning. 
 • At den enkelte barnehage skal ha frihet til å utvikle sin egenart og pedagogiske profil. 

Grunnkolen og videregående:

Venstre skriver: Vi vil gi skolene stor frihet til å legge til rette undervisningen slik at alle elever får den samme muligheten til å utnytte sine evner, uavhengig av bosted og sosial og kulturell bakgrunn. ...og videre: Venstre vil ha en gjennomgang av lærernes arbeidssituasjon for å sikre at tiden på skolen i størst mulig grad skal brukes til undervisning. ……Venstre vil sette krav til minstestandarder for digitale verktøy og sikre at lærerne og skolelederne gis nødvendig kompetanse.

Fra prikkpunktene. Venstre vil:

 • Igangsette en full gjennomgang av lærernes arbeidssituasjon for å redusere skolebyråkratiet. 
 • Sikre at alle nyansatte lærere omfattes av en veilederordning. 
 • Innføre målrettede seniortiltak, som for eksempel bonuser eller redusert arbeidstid, for å beholde verdifull kompetanse i skolen.

Venstre skriver om frafall og tilpasset opplæring: Venstre har som mål å øke andelen som fullfører videregående opplæring fra 70 til minst 90 prosent…og videre: Elevene må følges tett opp, særlig de første skoleårene…..Venstre vil sette inn støttetiltak mye raskere enn i dag.

Fra kulepunktene. Venstre vil:

 • Legge til rette for mer praktisk opplæring i skolen. 
 • Etablere et rådgiverteam med kompetanse inn spesialpedagogikk, psykologi og yrkesveiledning i alle kommuner. 
 • Gjennomføre en opptrapping i skolehelsetjenesten de neste fire årene.

------------------------------

Løfter fra Senterpartiets partiprogram foran Stortingsvalget 2013

Barnehagen:

SP skriver: …et mangfold av barnehager som leverer tjenester av god kvalitet, der lek og omsorg er i sentrum. Kvalitet er helt avgjørende for barnas trivsel og utvikling i barnehagen. Dette omfatter både den pedagogiske kvaliteten, de ansattes faglige kompetanse, fysiske omgivelser og antall barn pr. ansatt.

Senterpartiet har ingen løfter som utdyper kvalitet, pedagogtetthet m.v. i prikkpunktene om barnehagene.

Skolen:

SP skriver: Hovedutfordringen i dagens skole er ikke innholdet i den nasjonale skolepolitikken, men manglende samsvar mellom nasjonale føringer og det som skjer ute i klasserommene….derfor vil vi prioritere kvalitet i undervisningen… mer må gjøres tidligere for at færre skal bli skoletrøtte og falle ut av videregående opplæring. Senterpartiet vil arbeide for en generell styrking og bedre organisering av skolehelsetjenesten. Om grunnskole: Vi mener at den enkelte skole og den enkelte lærer må få større frihet og mulighet til å gi nødvendig tilpasset opplæring. ….

Og videre: SP ønsker en bevisstgjøring av lokalpolitikernes rolle som skoleeiere, med ansvar for innhold og kvalitet i grunnopplæringen.

Om videregående: SP ser med bekymring på frafallet i videregående…. Fylkeskommunene må bli flinkere til å gi elever mulighet til fleksible løp der en kommer raskere ut i praksis og tar teorien etter hvert som eleven blir mer motivert.

-------------------------------

Løfter fra Fremskrittspartiets partiprogram foran Stortingsvalget 2013

Barnehagen:

FrP skriver: God grunnbemanning og en stabil bemanningssituasjon er en forutsetning for gode barnehager.

Skolen:

FrP skriver: En god skole blir ikke skapt av politikere og byråkrater, men av dem som utgjør skolen: Elever, ansatte, foreldre, skoleledere. Offentlige myndigheter skal ikke legge hindre i veien for en god utvikling av skolen, men skape gode og forutsigbare rammer for skoleutvikling. …Skolen er i dag altfor detaljstyrt av sentrale myndigheter. Stadig nye og detaljerte regler, rundskriv og planer skaper mye frustrasjon og fremmer ikke læring. Skoleeier og ansatte bruker i dag for mye tid på rapportering og dokumentasjon uten at dette gir bedre undervisning. Prøver og målinger må i større grad bidra til bedre læring. Det må vises større respekt for skolelederes og læreres profesjonelle skjønn. Skolen må i større grad målstyres, og i mindre grad detaljstyres.

Og videre: FrP mener det er svært viktig at alle elever har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen. I dag ser vi at mange skoler forfaller…FrP mener at vi må ha større investeringer i opprusting av skolebygg. ….

Og videre: Hver enkelt elev skal ha rett på tilpasset opplæring.

Om læreryrket skriver FrP: FrP er opptatt av at læreryrket skal bli mer attraktivt……Derfor er det viktig at skolen får fullt ut nyttet den kompetansen som er i lærerstaben. Planlegging og gjennomføring av undervisning og evaluering av elevarbeid må være lærernes hovedgjøremål. Skolene må derfor ha et annet apparat til å behandle rapportering, spesialoppfølging og merkantile oppgaver.

Fra prikkpunktene: 

 • FrP vil at lønn til lærerne skal fastsettes lokalt. 
 • Forsterke rådgivningstjenesten

-----------------------------------

Løfter fra Miljøpartiet de Grønnes partiprogram foran Stortingsvalget 2013

Skolen:

De grønne skriver:
De Grønne mener det er behov for å se kritisk på mengden oppgaver som skoler og lærere i dag er pålagt. Lærere skal først og fremst bruke tiden sin på opplæring. …. Skolen må være fleksibel nok til å møte barn og unge på det nivået de befinner seg, og ha lærere med nok fagkunnskap og pedagogisk kompetanse til å løse skolens komplekse utfordringer.

Fra prikkpunktene. De grønne vil: 

 • Gi lærere tid og kompetanse til å drive god vurdering og reell tilpasset opplæring, blant annet gjennom etterutdanning. 
 • Innføre tak på 15 elever per gruppe i barneskolen og 20 elever i ungdomsskolen. …Andre yrkesgrupper skal også brukes til å gi skolen større variasjon og kvalitet.  
 • Styrke rådgivningstjenesten i skolen. 
 • Sterkt reduserte krav til rapportering som ikke er med på å fremme læring. 
 • Gi alle elever gratis psykologstøtte gjennom skolen. 

De Grønne skriver ikke noe om barnehagen, ikke en gang under kapittelet «Skole og oppvekst».

-------------------------------------

Løfter fra Sosialistisk Venstrepartis program foran Stortingsvalget 2013

Barnehagen:

Fra prikkpunktene. SV jobber for: 

 • SV vil styrke barnehagene gjennom høyere faglig kvalitet på tilbudet.
 • En lovfestet bemanningsnorm der det skal være minimum en voksen pr. tredje barn under tre år, og en voksen pr. sjette barn over tre år. 
 • Å øke kompetansekravene til de ansatte i barnehagene og trappe opp mot at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal ha pedagogisk kompetanse. Det skal stilles krav om at alle ansatte i barnehagene minst skal ha barnehagefaglig grunnkompetanse, og mulighetene for dispensasjon fra kravene til pedagogisk utdanning skal innskrenkes. 
 • At flere inkluderes ved å utvide ordningen med gratis halvdagsplass i barnehagen. 

Skolen:

SV skriver: SV vil føre en politikk som bidrar til at vi får flere kompetente lærere i norsk skole, lærere som har tid til å se hver enkelt elev. SV vil utvide forsøke med økt lærertetthet på ungdomstrinnet til å gjelde hele grunnskolen. …Vi vil bidra til at lærerne kan få mer tid til å drive med undervisning. ...Lærernes tid skal brukes på læring og oppfølging av barn og elever. Derfor vil SV jobbe mot unødig byråkratisering i utdanningssystemet. ...

Og videre: Kommunene må settes av tilstrekkelige ressurser til vedlikehold av skolebygg. …Økt lærertetthet vil gi økt faglig kvalitet i skolen. God oppfølging handler om tid.

Fra prikkpunktene. SV vil: 

 • Få flere yrkesgrupper inn i skolen for å jobbe for bedre læringsmiljø for ungene og bedre arbeidsforhold for lærerne. Eksempler er helsepersonell, barnevernspedagoger og miljøarbeidere. 
 • At det innføres en plikt og rett for nyutdannede førskolelærere og lærere å få veiledning. …dette bør kombineres med redusert undervisningstid for nyutdannede. •
 • Arbeide for økt selvstendighet i lærerrollen, tid til pedagogisk refleksjon og faglig samarbeid og fellesskap. 
 • Styrke rektors rolle som leder. 
 • At opplæringen i ungdomsskolen blir mer praktisk og variert. 
 • At elevene får større muligheter til utplassering i arbeidslivet.

----------------------------------

Løfter fra Rødts partiprogram foran Stortingsvalget 2013

Barnehagen:

Fra prikkpunktene. Rødt arbeider for:

 • Innstramming på retten til dispensasjon fra utdanningskravene til styrer- og pedagogstillingene. Bruk av dispensasjon må følges opp med forpliktende tilbud og krav om utdanning. 
 • Lovfesting av bemanningsnorm – maksimalt tre små barn eller seks store barn pr. voksen. 
 • At kommersielle barnehager overtas av det offentlige. 
 • At minst 50 % av de ansatte i barnehagen minst skal ha en pedagogisk høyskoleutdanning. 
 • At det skal settes inn vikarer fra første dag ved fravær. 
 • At førskolelærerens profesjonelle skjønn skal avgjøre når det er behov for nærmere observasjoner og testing av enkeltbarn. 

Skolen:

Fra prikkpunktene. Rødt arbeider for: 

 • Å stanse nasjonale prøver. Ingen offentliggjøring av resultatene. 
 • Å reversere den nyliberale skolepolitikken og New Public Management. 
 • At lønn for skoleansatte blir fastsatt sentralt, vi er imot resultatbasert lønn. 
 • Å styrke rådgivertjenesten. 
 • At alle skoler skal ha en sosialpedagogisk ressurs. 
 • Styrka skolehelsetjeneste. 
 • Å øke lærertettheten i grunnskolen – ingen klasser eller grupper med mer enn 20 elever. 

Videregående: Oppfølging av elever som faller fra. Max 20 elever pr. klasse i studieforberedende fag og maks 12 pr. klasse i yrkesfag.

-----------------------------