Både Venstre og Frp har svart på min kronikk om lærertetthet som stod på trykk i Stavanger Aftenblad 7.9. I tilsvaret understreker Venstre at de ønsker flere lærere i skolen. Det er gledelig. I motsetning til Frp kan det se ut som Venstre har satt seg inn i forskningen som viser at lærertetthet er viktig for læringsresultater, trivsel og sosial utvikling.

God lærertetthet er en forutsetning for å kunne følge opp hver enkelt elev faglig og sosialt, gi veiledning og gode tilbakemeldinger. Nettopp fordi alle elever har rett på slik oppfølging, er det så viktig med enn minstenorm for lærertetthet som sikrer at det ikke blir uforsvarlig mange elever per lærer på en skole. 

Venstre er imidlertid mot en slik minstenorm. Hovedårsaken er at de er redde for at dette vil frata kommunene muligheten til å prioritere lærerressurser til elevene som trenger det mest. Utdanningsforbundet er enige i at både skoler og kommuner må ha fleksibilitet i fordelingen av lærerressurser. Men for at skolen skal kunne gi noen elever ekstra lærerressurser, må faktisk ressursene være tilgjengelig. En skole med uforsvarlig lav lærertetthet vil ha små muligheter til å gjøre de nødvendige prioriteringene.

En norm for lærertetthet vil fungere som en bunnplanke som sikrer at alle skoler har et forsvarlig minimum av lærere i forhold til antall elever. Utover det vil kommunene fortsatt ha mulighet til å sette inn ekstra lærerressurser på skoler der behovet er størst. Det er verdt å merke seg at en norm bare vil gjelde for ordinær undervisning. Lovregulerte rettigheter og ressurser til spesialundervisning og særskilt språkopplæring må ikke bli berørt.

Når Venstre er enige i at god lærertetthet er viktig for en god skole, burde de også være enige i at vi bør ha et regelverk som sikrer forsvarlig lærertetthet. Dessverre har partiet konsekvent stemt imot alle forsøk på å innføre en minstenorm for lærertetthet, både lokalt og nasjonalt. Selv et forslag fra AP og SP om å utrede ulike modeller for en slik norm, ble torpedert av Venstre i Stortinget. Det kan ikke et selverklært lærerparti være bekjent av.

***

Dette innlegget står på trykk i Stavanger Aftenblad lørdag 12. september.

Det er et svar på Venstres innlegg: "Venstre vil ha flere lærere i skolen" (i Stavanger Aftenblad 9. september), som igjen er et svar på Lieds kronikk: "Den store klassebløffen" (i Stavanger Aftenblad 7. september).