I Oslo og flere andre storbyer kommer det stadig nye meldinger om store førsteklasser med 28 elever. Både lærere og foreldre uttrykker bekymring for at barna overlates for mye til seg selv.

– Jeg møter stadig oftere foreldre som er frustrerte over at barna deres går i store klasser og de er engstelige for at de ikke får den hjelpen de trenger. Jeg skjønner det og det er betimelig å spørre om de blir sett og ivaretatt på en god måte, sier Utdanningsforbundets leder, Ragnhild Lied.

– Nødvendig med norm for lærertetthet
Lied mener politikere må få øynene opp for problemet, og ta inn over seg det foreldre og lærere forteller.

– I Norge har vi flotte ambisjoner om en skole der hver elev skal bli sett og få et tilpasset tilbud. Det tror ikke jeg lar seg gjøre med så mange små barn og bare en lærer, sier hun.

Lied mener en nasjonal lærernorm på skolenivå er veien å gå for å sikre ressurser bedre.

– Da kan skolene selv sette inn ekstra lærer der det trengs.  Jeg tviler på at de skolene som har langt over 20 seksåringer i en klasse gjør det fordi de mener at det er til beste for elvene.

Vil ikke sette noen grense
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er også bekymret for om seksåringene blir sett og ivaretatt godt nok, men vil samtidig ikke sette noen nasjonal grense for hvor mange elever én lærer kan ha ansvar for.

– Vi er ikke for en nasjonal norm for lærertetthet. Dette må kommunene selv få styre. Samtidig må undervisningen være forsvarlig. Hvis man har en permanent situasjon med kun én lærer på 30 elever, bør kommunen ta grep. Men det er lite som tyder på at dette skjer ofte i skolen, sier han til Dagsavisen.

– Få lærerressurser er en risikosport
Likevel er det mange elever som ikke fanges opp og går ut av skolen med manglende basisferdigheter, blant annet i lesing og skriving. I en fersk undersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av Utdanningsforbundet, svarer seks av ti lærere at store klasser har negativ betydning for elevenes trivsel og trygghet. Ni av ti lærere at det særlig er faglig svake elever som rammes av for store grupper og klasser.

Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Volda, Peder Haug, sier til Dagsavisen at lite lærerressurser tidlig i skolegangen er en risikosport.

– Jo sjeldnere lærerne har mulighet for å dele elevene i mindre grupper, desto større er sjansen for at ikke alle elevene får med seg stoffet. 

Haug sier videre til avisen:

– Mye av den andre kunnskapen vi har bekrefter at hvis du har en god skolestart, er sjansen også stor for at det går bra i fortsettelsen, og omvendt - hvis man ikke lykkes tidlig i skoleløpet, lykkes man heller ikke senere.