Professor Leif Lewin kommer til Oslo 20.april for å snakke om hva som gikk galt under skolereformen i Sverige.

Professor Leif Lewin kommer til Oslo 20.april for å snakke om hva som gikk galt under skolereformen i Sverige.

– Denne reformen har vært et stort feilgrep for svensk skole. Kommunaliseringen av skolen gikk alt for fort, og verken kommunene eller lærerne var forberedt eller involvert i prosessen, sier Lewin. 

På oppdrag fra den svenske regjeringen, har han ledet et utvalg som har sett på hva har skjedd etter at kommunene overtok mye av makten og ansvaret for den svenske skolen tidlig på 90-tallet. 20.april kommer han til Oslo for å snakke om resultatene. Konklusjonen er klar: Reformen har vært mislykket. Resultatet har vært synkende skoleresultater og større forskjeller.

– Hovedproblemet er knyttet til måten dette ble gjort på. Hele reformen ble gjort over hodet på lærerne. Fra en dag til en annen ble lærerne pålagt en masse nye oppgaver de ikke hadde forutsetninger for å utføre. Denne mangelen på respekt for profesjonen har vært ødeleggende.

Lewin mener det ikke i utgangspunktet gjør den store forskjellen om det er staten eller kommunen som eier skolen. Han trekker frem Finland som et godt eksempel på hvordan en ordning med kommunalt eierskap har vært vellykket. Problemet er knyttet til kulturen og tilliten til lærerprofesjonen.

– Staten har gitt fra seg ansvaret, men har et stort behov for å måle og kontrollere driften. Det har skapt et granskingssamfunn og en mistenksomhetskultur, der lærerne belastes med utallige målinger og tester og låses fast til administrative oppgaver foran dataskjermen.

Hvor man i Finland, ifølge Lewin, i større grad måler skoleresultatene gjennom testing av representative utvalg, har man i Sverige, som i Norge, offentliggjort rangeringer av kommuner og skoler basert på nasjonale prøveresultater.

– I Sverige har man fått en kultur for å henge ut skolene som gjør det dårlig. En slags form for skam og straff. I Finland sendes ofte resultatene diskret over til rektorene, og man har tillit til at disse selv tar tak i problemene, sier han.

De siste årene har man vært vitne til en dalende status for læreryrket i Sverige. Rekrutteringen har gått ned, og lønnsutviklingen for yrkesgruppen har vært dårlig.

– Man er inne i en ond sirkel. Dårlige vilkår gjør at man heller ikke får rekruttert de beste nye kreftene – noe som igjen gir staten påskudd for enda flere tester og kontroller, sier han.

Nå håper Lewin at Norge ikke vil begå de samme feilene man har gjort i nabolandet, men heller lære av dem.

Meld deg på konferansen her.

Lewin deltar på Utdanningspolitisk konferanse i Lærernes hus mandag 20.april 2015. Konferansen vil se på hvordan det norske utdanningssystemet skal styres, og har invitert sentrale aktører i den offentlige debatten. Til konferansen kommer også direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim og tidligere ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Ole Briseid. Det samme gjør Anders Tyvad fra KUF-komiteen og Kristin Vinje, stortingsrepresentant fra Høyre. I tillegg kommer leder av Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied og tidligere leder av Børnerådet, Per Schultz Jørgensen.