På Utdanningsforbundets møte i representantskapet i oktober 2014 ble kommunereformen tatt opp som egen sak. Følgende vedtak ble fattet:

«Utdanningsforbundet skal aktivt følge med på og påvirke arbeidet med kommunereformen. Dette skal skje på alle nivå i organisasjonen, samtidig som arbeidet gjennom Unio blir viktig. I arbeidet med kommunereformen må tillitsvalgte sikre at det grunnleggende prinsippet om et likeverdig utdannings- og opplæringstilbud, blir ivaretatt. Rett til medbestemmelse og muligheter for påvirkningsarbeid må sikres både i prosess og i en framtidig forvaltningsstruktur. Utdanningsforbundet må være forberedt på hvilke konsekvenser endringer i kommunestruktur og forvaltningsnivåer kan få for egen organisasjon. Utdanningsforbundet utvikler veiledningsmateriell inkludert sjekkliste til bruk for lokale tillitsvalgte.»

Det er lite hensiktsmessig at Utdanningsforbundet sentralt skal ta stilling til om kommuner skal slås sammen og eventuelt hvilke kommuner dette skal innbefatte. Vi stiller imidlertid klare krav til hvordan prosessene skal foregå og hvilke premisser som må legges til grunn. I vårt ressurshefte for arbeidet med kommunereformen trekkes det fram en rekke områder Utdanningsforbundet mener er sentrale - og som alle tillitsvalgte må være oppmerksomme på. 

I spørsmål om sammenslåinger av kommuner mener Utdanningsforbundet at følgende premisser må legges til grunn:

 • Medbestemmelse gjennom tidlig og aktiv involvering av tillitsvalgte
 • Opprettholdelse av lønns- og arbeidsvilkår
 • Ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter
 • Likeverdighet og høy kvalitet i utdanningstilbudene
 • Holde på en sterk og nasjonal fellesskole
 • Fortsatt beholde tre forvaltningsnivåer
 • Opprettholde det brede oppgaveansvaret til kommunene
 • Fylkeskommunalt eller regionalt nivå skal ha forvaltningsansvaret for videregående opplæring
 • Et tilgjengelig og kompetent støttesystem
 • Frivillige sammenslåinger som styres lokalt gir de beste løsningene
 • Eventuell sammenslåing skal ikke brukes til økt privatisering
 • Språkpolitiske hensyn er relevante når en skal vurdere eventuelle sammenslåinger
 • En kommunereform må ikke føre til innskrenkninger av samiske rettigheter, verken som enkeltpersoner eller urfolk