Utdanningsforbundet mener:

 • Alle barnehagebarn har krav på å bli sett, hørt og ivaretatt.
 • Alle barnehagebarn trenger nok hender, fang og øyne som er tilgjengelige.
 • En god barnehage varer livet ut. En tilstrekkelig grunnbemanning er en forutsetning for kvalitet.
 • Barnehagebarn har et like stort behov for å ha voksne rundt seg om morgenen og ettermiddagen som de har midt på dagen. 
 • Flere småbarn krever flere ansatte. De siste årene har andelen barn under tre år i barnehagene økt drastisk, da må det ansettes flere for at disse barna skal bli bedre ivaretatt.
 • For dårlig bemanning i barnehagene er gambling med barnas sikkerhet. Alle kommuner må ha en bemanning som gjør barnehagetilbudet forsvarlig.
 • Vi forventer at lokalpartiene systematisk arbeider for å følge opp stortingsvedtaket fra 2013. 
 • Det må settes inn vikar i alle barnehager fra dag én ved sykdom.

Les også: Derfor trengs det flere barnehagelærere

Bakgrunn og fakta
Forskning viser at mulighetene for at barna skal kunne etablere en god relasjon til personalet har sammenheng med antall barn per ansatt. I dag er det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder bemanning i barnehagene. Mellom noen kommuner er forskjellen i driftsutgifter per plass i de kommunale barnehagene på over 100.000 kroner. Kutt i barnehagebudsjettene gjør situasjonen verre. Både midler til vikarbruk og grunnbemanningen i barnehagen rammes av kutt i kommuneøkonomien.

En medlemsundersøkelse Utdanningsforbundet gjorde i 2013 avdekker at 73 prosent av barnehagene som har fått kutt i budsjettene sine, har måttet kutte i vikarbruken. Nesten hver tredje av disse barnehagene har vært nødt til å kutte i grunnbemanningen. 

 • Trøndelag forskning og utvikling har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet stilt en rekke spørsmål til barnehage-Norge i 2014. Deres rapport viser at hele 19 prosent av de offentlige barnehagene – altså hver femte offentlige barnehage – har full bemanning bare 2-3 timer om dagen (pdf). Like mange (eller få) har full bemanning 6-7 timer om dagen. 60 prosent har full bemanning 4 -5 timer daglig (altså bare halve dagen ca).
 • Videre viser rapporten at bortimot halvparten av styrerne i offentlige barnehager mener at barnehagen de leder ikke har tilstrekkelig antall ansatte. Kun hver femte styrer i offentlige barnehager er helt enig i påstanden om at det er nok ansatte i barnehagen der de jobber. Styrerne i 2014 er i mindre grad enige i at det er tilstrekkelig antall ansatte i barnehagen enn for ti år siden.
 • Kostra-tall fra 2014 viser at det jevnt over er noe lavere bemanning i private barnehager enn i kommunale. 

I mange kommuner, eksempelvis i Oslo, har en bemanningsnorm vært fastsatt gjennom tariffavtaler. Det vanligste forholdstallet mellom barn og ansatte har vært én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år. Fordi det er store forskjeller fra kommune til kommune foreslo Øie-utvalget i 2012 en lovfestet bemanningsnorm, med andre ord å lovfeste et minstekrav til hvor mange ansatte det skal være i barnehagen. Øie-utvalget var et offentlig utvalg som regjeringen selv satte ned for å se på hvilke lovbestemmelser som må på plass for å skape en god barnehage nå og i framtida, for alle barn. 

Utdanningsforbundet støttet denne klare anbefalingen, og har helt siden Øie-utvalget leverte sin rapport Til barnas beste (pdf) jobbet for å skape forståelse for en bemanningsnorm blant politikere og partier. Arbeidet har gitt resultater. Alle partier unntatt Frp støttet en bemanningsnorm i komitéinnstillingen om stortingsmeldingen Framtidens barnehage (nytt vindu). Spørsmålet er om denne støtten følges opp av partiene lokalt?

Hvorfor er en god grunnbemanning viktig?
Barnehagen er grunnmuren i utdanningsløpet. Skal alle barnehagebarn få utvikle seg maksimalt, få venner og ha en god barndom, må det være nok ansatte til å se dem, støtte dem og motivere dem. Det kreves pedagogisk kompetanse for å gjennomføre barnehagens formål og gi barna erfaringer med alle sider ved det brede samfunnsmandatet barnehagen har fått.

God generell bemanning sikrer tid til samspill med enkeltbarnet og barnegruppa. Barnas ulike behov, enkeltvis og i gruppe, ivaretas langt bedre med flere voksne rundt dem enn det som er situasjonen i mange av dagens barnehager. Med nok ansatte har også det pedagogiske personalet tid til både direkte arbeid med barna og tid til å arbeide med pedagogisk utvikling. Har barnehagen nok ansatte, vil den også ha tid til kontinuerlig planlegging og vurdering, til veiledning av ufaglærte og felles refleksjon over hva som gir barna den beste barndommen og de beste muligheter for lek, læring og utvikling. 

Uten nok ansatte og nok barnehagelærere på plass, har ikke barnehagen mulighet til å bidra til at hvert enkelt barn får utvikle seg optimalt. Barn vil oppleve at de ikke har et fang å sitte på når de trenger det. For få ansatte fører lett til en negativ spiral, med høyt sykefravær og en enda vanskeligere situasjon i barnehagen. Med for dårlig bemanning og for få pedagoger vil barnehagen bare bli et tilbud om oppbevaring, der de ansatte har nok med å få dagen til å gå rundt – uten mulighet til å skape et stimulerende og morsomt leke- og læringsmiljø.

Bemanningen har ikke økt i takt med den store økningen av små barn i barnehagen. I praksis betyr dette at rammene for barna blir dårligere. Dette skyldes at små barn krever flere ansatte og enda tettere oppfølging enn de litt større. De siste årene har det vært en betydelig økning av antall barn under tre år i norske barnehager. 

Dess yngre barna er, dess større er behovet for hjelp, støtte og omsorg fra en voksen. Små barn trenger sensitiv omsorg og nære relasjoner til ansatte. De trenger å få knytte seg til, og få et nært forhold til, de ansatte i barnehagen. Blir det for mange barn per voksen vil dette gå ut over den ansattes mulighet til å være tilgjengelig nok for hvert enkelt barn.