Utdanningsforbundet mener:

 • Barnehagelæreren er den viktigste garantisten for et godt barnehagetilbud og for å oppfylle ambisjonene for den norske barnehagen.
 • Den enkelte kommune har et ansvar for å følge dagens lovkrav for andel barnehagelærere: én barnehagelærer per 14-18 barn over 3 år, og én barnehagelærer per 7-9 barn under 3 år. Dette utgjør normalt 33 prosent av de ansatte.
 • Kommuner som ligger under lovkravet må ha en strategi for rekruttering av barnehagelærere.
 • Utdanningsforbundet mener videre det må jobbes systematisk for en økt barnehagelærertetthet i barnehagene, på lokalt så vel som nasjonalt nivå.
 • Utdanningsforbundets mål er en minstenorm på  én barnehagelærer per 12 barn over 3 år, og én barnehagelærer per 6 barn under 3 år. Dette utgjør normalt 50 prosent av de ansatte.
 • En ny lovregulering av andelen barnehagelærere må bygge på en ny lovregulering av generell bemanning i barnehagen. 
 • Muligheten til å gi varige dispensasjoner fra kravet om barnehagelærerutdanning bør fjernes.

Bakgrunn og fakta

 • Nasjonale og internasjonale studier viser at en av de viktigste faktorene for et godt barnehagetilbud, er de ansattes kunnskap.
 • Uten flere barnehagelærere vil ikke barna kunne få det pedagogiske tilbudet som både loven og rammeplanen for barnehagen fastslår at de har rett på – og som foreldre, ansatte og politikere er enige om at de skal ha.
 • En UNICEF-rapport viser at Norge er det eneste av 25 undersøkte OECD-land som verken har 50 prosent barnehagelærere eller 80 prosent ansatte med barnefaglig kompetanse.
 • Barnehagen er i dag den eneste norske utdanningsinstitusjonen der bare en tredjedel av de ansatte er lærere.
 • Barnehageutbyggingen i Norge er snart fullført. Samtidig utdannes det flere barnehagelærere enn det slutter. Derfor er det mulig å øke andelen barnehagelærere i årene fremover.

De siste to tiårene har forholdene i norske barnehager endret seg dramatisk. Seksåringene har gått over til skolen og ettåringene har fått lovfestet rett til barnehageplass. Hvert år begynner så mye som 40.000 ettåringer i barnehagen. Det faktum at nesten alle norske barn går i barnehage gjør at de ansatte i står overfor nye og andre utfordringer. Likevel er ikke lovkravet om andel barnehagelærere endret siden barnehageloven så dagens lys i 1975.

Nasjonale og internasjonale forskningsfunn viser med all tydelighet at tidlig innsats er viktig: En god barnehage varer livet ut! Å sørge for at barna som går i barnehagen får muligheten til å leke, lære og utvikle seg i trygge omgivelser med omsorgsfulle voksne, har en positiv effekt for barna senere i livet. Det har også en positiv effekt på resultatene i skolen. Videre viser forskning at:

 1. En god barnehage har langsiktig virkning for barns læring og utvikling
  Dansk Clearinghouse viser i en analyse av flere internasjonale forskningsrapporter, viktige forutsetninger for at barnehagen har positiv og langvarig innflytelse på barns læring og utvikling. De tre viktigste faktorene er gode relasjoner mellom barn og ansatte, gode relasjoner mellom barna og en bevisst og målrettet pedagogikk som gir plass til det enkelte barns initiativ og engasjement. Det er barnehagelærernes rolle å lede dette arbeidet.

 2. Barnehagelæreren styrker tilbudet til de yngste
  40.000 ettåringer begynner i barnehage hvert år. Disse barna har behov for trygghet og omsorg, som en base for lek, læring og utvikling. En forskningsoversikt fra Høgskolen i Oslo og Akershus, som analyserer norsk og internasjonal forskning, viser at noen av de viktigste faktorene for at barn under tre år får et godt barnehagetilbud, er de ansattes sensitivitet og evne til i inngå i relasjoner med barn. De ansattes relasjonskunnskap er helt sentral. Barnehagelærere har en treårig utdanning med vektlegging av relasjonskompetanse, og er den yrkesgruppen i Norge som er spesialisert for å jobbe med små barn i gruppe. Barnehagelærerens kunnskap vil bidra til å gi de yngste barna et bedre barnehagetilbud.

 3. Det er god økonomi for samfunnet å investere i kvalitetsbarnehager
  Det er i dag stor oppslutning om forståelsen av at det er god økonomi for et samfunn å investere i god kvalitet i barns første utdanning. OECD bygger på forskning på området og de oppgir tre hovedgrunner til at medlemslandene bør investere i god barnehage: For det første gir dette tiltaket signifikant økonomisk og sosial avkastning. For det andre bidrar gode barnehager til økt yrkesdeltagelse blant småbarnsforeldre. For det tredje bidrar gode barnehager til å gi barn bedre utdanning og velferd. Å investere i barns tidlige leveår, gir god samfunnsøkonomisk avkastning på lang sikt.

 4. Hver tredje styrer mener barnehagen mangler ansatte med tilstrekkelig kompetanse
  Trøndelag forskning og utvikling har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet stilt en rekke spørsmål til barnehage-Norge. Deres rapport viser at så mye som «Nesten hver tredje styrer hver tredje styrer i offentlige barnehager (28.6 prosent) mener at barnehagens ansatte mangler tilstrekkelig kompetanse.» Blant de 399 styrerne som har valgt å utdype dette trekkes mangleen på barnehagelærere særlig frem. 

Utdanning gjør en forskjell
Barnehagelærere har en treårig bachelorutdanning direkte rettet mot å støtte barns læring og se når et barn trenger ekstra oppfølging. Barnehagelærere har kunnskap om å legge til rette for læringsaktivitet, de kan gi rom for barns lek og vennskap og kan skape et godt pedagogisk tilbud som ivaretar barns trygghet.

Med flere barnehagelærere får barna et mer profesjonelt fagmiljø rundt seg. Slik blir deres behov for omsorg bedre ivaretatt og deres arena for utvikling, lek og læring styrket. Videre vil flere barnehagelærere bidra til følgende:

 • Kvaliteten blir bedre fordi det faglige miljøet styrkes. Profesjonsutvikling blir mulig fordi man lettere kan få korrigeringer og faglige råd om sin egen praksis. Refleksjonsnivået om praksisen styrkes.
 • Fokuset på barnehagens pedagogiske mandat og fagområdene øker og blir fremtredende i alt man snakker om og arbeider med, både overfor barna og de øvrige ansatte.
 • Samspillet med barna blir bedre fordi barnehagelærere er bevisst sine egne valg og handlinger. 
 • Med flere lærere oppdager man raskere barn som trenger ekstra oppfølging, og mulighetene for å sette inn umiddelbare tiltak blir bedre. Det vil også bidra til at alle barn får bedre oppfølging og utfordringer som er tilpasset dem.
 • Foreldrene vil få flere faglige begrunnelser for barnehagens praksis. Betydningen av et godt foreldresamarbeid blir mer fremtredende.
 • Større fagmiljø vil gi en bedre sikring for at intensjonene i lov og rammeplan følges opp i barnehagen. Uheldig praksis vil lettere bli avdekket og endret.
 • Flere barnehagelærere vil bidra til at alle ansatte får bedre kompetanse fordi det blir flere gode rollemodeller som innehar kunnskap, ferdigheter og holdninger om hva som skal til for å skape en god barndom for barna.