• Ledere har et særlig ansvar for å sikre arbeidsmiljøet i omstillingsprosesser, i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Gode rutiner for informasjon og medbestemmelse er svært viktig for å skape gjensidig respekt, samarbeid og dialog.

  • Ansatte skal ikke sies opp eller bli tvunget til å flytte arbeidsplass.

  • Vi jobber tett med tillitsvalgte ved institusjonene, og jobber med å finne nye måter for hvordan fylkeslagene best mulig kan følge opp tillitsvalgte i sine fylker.

 

Hva gjør Utdanningsforbundet?
I de prosessene som sektoren nå står i, jobber Utdanningsforbundet nært sammen med tillitsvalgte ved institusjonene. Utdanningsforbundets organisering følger kommune- og fylkesgrensene i Norge. For å sikre at tillitsvalgte og medlemmer i de nye sammenslåtte universitetene og høgskolene får god oppfølging, jobber vi nå i Utdanningsforbundet med å finne nye måter for hvordan fylkeslagene best mulig kan følge opp tillitsvalgte i sine fylker. 

Fusjonsprosessene
UH-sektoren har vært i konstant omstilling de siste 20 årene. For en del er dette blitt en normaltilstand, mens det for andre oppleves som nytt og litt utrygt. Omstillingsprosesser påvirker arbeidsmiljøet og innebærer ofte uforutsigbarhet knyttet til framtidig arbeidssituasjon. 

Bedre kvalitet i forskning og utdanning har vært en viktig målsetning for både politiske myndigheter og institusjonene i sektoren. Sammenslåing av mindre institusjoner har vært et av virkemidlene som flere har pekt på for å oppnå dette. Ønske om bedre kvalitet har ført til at det i løpet av de siste 20 årene har vært gjennomført flere nasjonale strukturelle endringer.

Fusjonsprosessene fører til at man får nye kollegaer, nye ledere og nye styringsstrukturer, og for mange betyr det endrede arbeidsvilkår som f. eks. forholdet mellom tid til undervisning og forskning og/eller utviklingsarbeid.

I alle pågående prosesser er det sagt at ansatte ikke skal sies opp eller bli tvunget til å flytte arbeidsplass. Erfaringsmessig er dette likevel også elementer som kan gjøre ansatte usikre. For noen er endringene noe man ser frem til, for andre, det motsatte, mens andre er avventende og tenker kanskje at endringene ikke vil ha så mye å si i arbeidshverdagen.