Gode lærere er avgjørende for å skape en god skole og barnehage. Utdanningsforbundet er derfor opptatt av rekrutteringen til læreryrket, og følger denne nøye. FoU-arbeidet ved institusjonene er selve grunnlaget for forskningsbasert undervisning. Det må skapes rammebetingelser som sikrer balanse mellom forskning og undervisning. I den sammenheng står ressurssituasjonen helt sentralt.

Innhenting og analyse av offentlig statistikk er et viktig grunnlag for å kunne argumentere troverdig for sammenhengen mellom ressursinnsats og kvalitet. Utdanningsforbundet benytter seg derfor av statistikk fra mange kilder til å analysere ressurssituasjonen i sektoren. De ulike statistikkildene gir samlet et grunnlag for å beskrive tilstanden på mange ulike områder.

Statistikkilder for høyere utdanning i Norge:

  • Samordna opptak koordinerer opptaket til 43 universiteter og høgskoler i Norge. Her finner man blant annet en oversikt over antall søkere til de ulike studietilbudene og poenggrensen for opptak.
  • Database for statistikk om høgre utdanning gir blant annet en oversikt over studenter, ansatte, vitenskapelig publisering og økonomi ved universiteter og høgskoler i Norge.
  • Statistisk sentralbyrå har statistikk for hele utdanningsløpet, herunder også høyere utdanning.
  • NIFU har et nasjonalt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede FoU- og innovasjonssystemet, og drifter databaser og registre som gir underlag for statistikk og indikatorer for innsats og resultater av forskning og innovasjon.