Utdanningsforbundets forskningspolitikk
Utdanningsforbundet ønsker å bidra til en forskningsmessig utvikling som er relevant for medlemmene. Det forutsetter et nært samarbeid med forsknings- og lærerutdanningsmiljøer og praksisfeltet. Vi er også opptatt av at lærerutdanningene holder høy kvalitet, og at de er forskningsbaserte og profesjonsrettede. Det forutsetter ikke minst at lærerutdannerne har gode forskningsvilkår, og at studenter og yrkesaktive får ta del i forsknings- og utviklingsarbeid.

Utdanningsforbundet vedtok høsten 2012 en ny forskningspolitikk. Den omhandler tre hovedområder: 1) kunnskapsbasert profesjonsutøvelse, 2) prioriterte forskningsområder 2012-2020, og 3) vilkår for forskning. Les mer her.

Utdanningsforskning
Høyere utdanning er i kontinuerlig endring. Dette er en følge blant annet av framveksten og utviklingen av kunnskapssamfunnet, av nye styringsformer, av økende internasjonalisering og mål om harmonisering på europeisk nivå. Det er vesentlig at det forskes på effekten og betydningen av slike endringsprosesser. NIFUs ulike studier av høyere utdanning er her en viktig kunnskapskilde. En annen er studier av ulike profesjonsutdanninger som gjennomføres ved Senter for profesjonsstudier (SPS).

Forskningsprogrammene Utdanning 2020 og PRAKUT har flere forskningsprosjekter som på ulike måter belyser høyere utdanning. Det er i tillegg etablert viktige forskerskoler og et senter for fremragende utdanning.