Artikkelbilde

Av alle lærerne som tok ut pensjon i perioden, var det bare 27 prosent som tok ut alderspensjon, mens om lag 73 prosent tok ut AFP eller uførepensjon.

Årsakene til at så mange lærere tar ut pensjon før ordinær pensjonsalder på 67 år er sammensatte. Et attraktivt yrke er blant annet avhengig av god og relevant utdanning og konkurransedyktig lønn. Årsakene til tidligavgangen i læreryrket kan samtidig være knyttet til selve arbeidsoppgavene og måten de nødvendigvis må organiseres på. Senkarrieren påvirkes av det som skjer gjennom hele yrkesløpet. Medlemsundersøkelser i Utdanningsforbundet har vist at de fleste lærerne opplever at arbeidet er anstrengende, og at dette har tiltatt de senere år.

Tallene i temanotatet er basert på materiale fra Statens pensjonskasse. Tallene viser antall personer som tar ut pensjon for første gang, fordelt på ulike pensjonstyper: Uførepensjon, AFP og alderspensjon. Tallene viser både hel og delvis pensjonering.