Artikkelbilde

Finansiering er et viktig virkemiddel i styringen og utviklingen av sektoren. Dagens insentivbaserte finansieringssystem ble innført i forbindelse med kvalitetsreformen og skulle bidra til å realisere målet om økt kvalitet, blant annet uttrykt som bedre studiekvalitet og større effektivitet i studiene. Utdanningene skulle være forskningsbasert og tettere oppfølging av hver enkelt student ble vektlagt. Samtidig fikk høyskolene og universitetene større frihet til å omstille seg og disponere ressursene lokalt. Siden innføringen i 2002 har det fremkommet en lang rekke innvendinger mot finansieringssystemet, skiftende regjeringer har ønsket endringer og sentrale aktører i sektoren har pekt på svakheter og skjevheter.

Med dette temanotatet ønsker vi å gi Utdanningsforbundets medlemmer og tillitsvalgte et oppdatert kunnskapsgrunnlag som kan bidra til at organisasjonen deltar aktivt i den pågående debatten om finansieringssystemet.