Utdanningsforbundet arbeider for at medlemmene tar del i profesjonens kunnskapsutvikling gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Derfor trenger vi forskning
Forskning skal bidra til at vi får en bedre barnehage, skole og lærerutdanning.

Vi trenger forskning for:
• bedre å kunne analysere situasjoner og prioritere handlingsalternativer
• å sikre god faglig utvikling
• å hjelpe oss og løfte blikket og se ut over egne erfaringer og egen arbeidshverdag
• å forstå vårt virke i relasjon til samfunnet for øvrig
• å benytte kunnskapene i politikkutvikling og påvirkningsarbeidfor bedre å kunne analysere situasjoner og prioritere handlingsalternativer

En forutsetning for profesjonalitet i yrkesutøvelsen
For lærergruppene er solid faglig og pedagogisk kunnskap en forutsetning for profesjonalitet i yrkesuttøvelsen. Som profesjon må vi ta ansvar for vår egen kunnskap og medvirke til at ny og relevant kunnskap utvikles, formidles og tas i bruk.

Profesjonens faglige argumenter må bygge på både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Samtidig må profesjonen møte forskning med en analytisk og kritisk holdning.

Det er avgjørende at Utdanningsforbundet søker økt innflytelse på og bidrar til den forskningsmessige utviklingen som er relevant for medlemmenes yrkesutøvelse.