Artikkelbilde

Dette er bakgrunnen for at Utdanningsforbundets landsmøte i 2015 vedtok at forbundet, på alle plan, skal arbeide mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering. I denne strategien setter vi opp mål og virkemidler for dette arbeidet.

Strategien skal styrke innsatsen mot økt privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting av barnehager. Vi skal jobbe for en offentlig kontrollert barnehagesektor og for at offentlige midler kommer barna til gode. Gjennom strategien blir også lærerprofesjonens rolle og innflytelse for å sikre likeverdighet og kvalitet i barnehagene synliggjort. Like viktig er det å jobbe for å sikre de ansatte i barnehager gode lønns- og arbeidsvilkår og tillitsvalgte reell medbestemmelse.

Utdanningsforbundet mener

  • Utdanning skal være et offentlig velferdsgode, tilgjengelig for alle.
  • Fellesskapets penger til utdanning skal i sin helhet komme barn og unge til gode, ikke bli fortjeneste for kommersielle aktører.
  • Innholdet i utdanningen og det pedagogiske arbeidet skal ikke kommersialiseres. Ledere og lærere skal ha ansvaret for det pedagogiske arbeidet i barnehager og skoler.
  • Økt privatisering og kommersialisering gir mindre demokratisk kontroll og styring av utdanningen i Norge.
  • Ansatte i private barnehager og skoler må ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i offentlige barnehager og skoler.

Se også den engelske versjonen av strategien