Den 4. oktober 2013 lanserte Education International (EI) initiativet Unite for Quality Education. Better Quality Education for a Better World er budskapet fra EI, den verdensomspennende organisasjonen for fagforeninger i utdanningssektoren. I ett år skal lærerorganisasjonene i EI gjøre en ekstra innsats for å fremheve betydningen av høy kvalitet i utdanningen. 

Utdanningsforbundet og andre organisasjoner i EI jobber for at utdanning med høy kvalitet skal ha en sentral plass i nasjonal og internasjonal politikk. De viktigste målene er:

• Universell og gratis tilgang til kvalifiserte lærere
• Trygge, sikre og gode læringsmiljøer
• Moderne utstyr og læremateriell

Utdanning for alle har vært et av FNs tusenårsmål, som skulle nås innen 2015. Dette målet er ikke fortsatt ikke oppnådd. Nå jobbes det med å etablere nye, internasjonale mål for utvikling.

For EI er det viktig å få på plass et eget mål for utdanning også for tiden etter 2015. EI ønsker å legge til grunn en bred definisjon av utdanning, og jobber for at det nye målet ikke bare skal handle om universelle rettigheter til utdanning. Målet må også romme formuleringer om at utdanningen skal være av høy kvalitet.

Styret i ETUCE (European Trade Comittee for Education) drøftet spørsmålet "Hvordan styrke kvaliteten i utdanningen i Europa?" på sitt styremøtet 23.-24. oktober 2013. De vedtok 10 nøkkelbudskap:

1.  Utdanning av høy kvalitet – en grunnleggende menneskerettighet og et offentlig gode

2.  De europeiske lærerorganisasjoners visjon om utdanning av høy kvalitet

3.  Tilgang til utdanning av høy kvalitet for alle

4.  Finansiering av offentlig utdanning

5.  Like muligheter og sosial mobilitet

6.  Lærerutdanninger av høy kvalitet

7.  Lærerprofesjonens tiltrekningskraft

8.  Lærerorganisasjoner og tiltak for sosial dialog 

9.  Involvering av lærerorganisasjoner i direkte og indirekte beslutninger innenfor utdanningssektoren

10.  Systematisk høring av sosiale parter med mål om økonomisk og sosial fremgang

Les hele innholdet i nøkkelbudskapene til ETUCE her