Utdanningsforbundet engasjerer seg sterkt i internasjonalt solidaritetsarbeid.

Arbeidet bygger på en strategi der en både gir støtte til fagforeninger og utdanningsformål. Utdanningsforbundet ønsker å basere dette arbeidet på gjensidighet og likeverd mellom samarbeidende parter. Målet er å bygge solidariske, faglige og økonomiske allianser mellom fagforeninger. 

Det internasjonale arbeidet i Utdanningsforbundet skal baseres på politisk analyse, og ikke på paternalisme og ensidige velferdsformål. Arbeidet skal også ha som mål å få til et sterkere engasjement og en bredere representasjon av kvinner i fagforeningene, samt styrke den sentrale rollen utdanning har i utviklingen av et samfunn.

Samarbeidsorgan
Vedtak i internasjonale fora virker direkte eller indirekte inn på den politiske, økonomiske og kulturelle utviklingen i ulike land, f.eks. på lønns- og arbeidsvilkår og lov- og avtaleverk.

Derfor er det viktig at Utdanningsforbundet er et aktivt medlem i den verdsomspennende organisasjonen Education International (EI), både på verdensplan og i Europa (EI/E). Gjennom EI engasjerer Utdanningsforbundet seg i arbeidet for fagforenings- og menneskerettigheter, og arbeider for å hindre brudd på internasjonale konvensjoner og rekommandasjoner.

Gjennom ETUCE (European Trade Union Committee for Education), som i praksis er den eneste representanten for arbeidstakersiden i utdanningsspørsmål, har Utdanningsforbundet en bred kontaktflate med EU-systemet.

På nordisk plan er Utdanningsforbundet representert i Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS).

Afrika og Midtøsten Europa Asia Sør- og Mellom-Amerika Afrika og Midtøsten Europa Asia Sør- og Mellom-Amerika