Utdanningsforbundets spesialistutdanning

Utdanningsforbundets spesialistutdanning

Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning er å gi en profesjonsrettet videredanning rettet mot praktisk yrkesutøvelse innen fagfeltet rådgivning.

Profesjonsområdet pedagogisk-psykologisk rådgiving har til oppgave å beskrive og gi råd om tiltak som fremmer læring, utvikling og dannelse hos barn, unge og voksne. Utdanningen skal være kunnskapsbasert og praksisnær.

Grunnutdanning og forpraksis
Opptak i spesialistutdanningen krever en relevant mastergrad (300 studiepoeng) før opptak. For godkjenning kreves minimum 330 studiepoeng. Videreutdanning (30 studiepoeng) utover master kan tas etter opptak, parallellt med spesialistutdanningen.

Før søknad om opptak til spesialistutdanningen forutsettes dokumentert minimum to års praksis fra virksomhet der søkeren har anvendt pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Innholdet i spesialistutdanningen
Innholdet i spesialistutdanningen består av en kursrekke, veiledning, praksis og skriftlig arbeid fra fagfeltet pedagogisk-psykologisk rådgivning:

Om kursstrukturen
Kursrekken omfatter 4 moduler obligatoriske spesialistkurs (obligatoriske kurs) og 60-80 timer (fritt valgte) kurs på spesialistnivå innenfor eget fordypningstema.

Om veiledning
Spesialistutdanningen forutsetter veiledning av godkjent veileder i minimum 160 timer, jf. særavtale med KS. (Akademiske timer; dvs. 1 time = 45 minutter.) Minst 20 timer av veiledningen skal knyttes til det skriftlige arbeidet. Det obligatoriske skrivekurset inngår som en del av veiledningen.
Det skal inngås en veiledningsavtale og veileder skal skrive en veiledningsrapport etter avsluttet veiledning. Det benyttes maler som finnes under Om veiledning.

Praksis
Gjennomført spesialistutdanning krever minimum fem års praksis, i gjennomsnitt minst 50 % stilling, fra aktivt arbeid innenfor arbeidsfeltet pedagogisk-psykologisk rådgiving.

Om skriftlig arbeid
Arbeidet skal ha karakter av å være et utviklings-, forsknings- eller utredningsarbeid. Arbeidet skal beskrive god teoriforankret praksis og/eller ta for seg pedagogisk-psykologiske problemstillinger i et samfunnshistorisk, politisk eller utdanningspolitisk perspektiv. Det skriftlige arbeidet skal avspeile kandidaten evne til å integrere teori og praksis.

Godkjenning av spesialister
Utdanningen følger gjeldende vedtekter for godkjenning. Styret kan gjøre unntak for personer som er tatt opp i utdanningen etter tidligere vedtekter.

Vedlikehold av godkjenningen
Godkjenningen gjelder for fem år. For å opprettholde spesialiteten videre kreves minimum 100 timer godkjente dokumenterte vedlikeholdsaktiviteter i løpet av femårsperioden. 15 studiepoeng = 16 timer; tilsvarer to dagers kurs. Dokumentasjon av vedlikeholdsaktiviteter sendes styret samlet når disse er ferdigstilt i løpet av femårsperioden. Kravet til omfang av vedlikeholdsaktiviteter halveres fra fylte 60 år. 

Styret for perioden 2016-2019
Styret består av fem styremedlemmer og fire vararepresentanter. Minst fire av styrets medlemmer skal være godkjent som spesialister i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Det er ønskelig at et styremedlem og et varamedlem er under utdanning. 

Styret møtes vanligvis fem til åtte ganger årlig. Kontaktperson fra sentralstyret og organisasjonen for øvrig møter i styremøtene. Neste styremøte: 8. mars 2017

Kontaktpersoner i sekretariatet
Per Arneberg (kursinnhold), tlf. 24 14 20 76
Aud Jansson (kurspåmelding), tlf. 24 14 20 75
Karianne Sangro Basteson, karsan@udf.no
Einar Ove Standal, tlf. 24 14 22 20

 

Klikk her for mer informasjon om:

Søknadsskjema om opptak til spesialistutdanningen

Søknadsskjema om å få beholde godkjenningen som spesialist

Skjema over kursdeltakelse - vedlegg til søknaden

Spesialistutdanningen - spørsmål og svar

Godkjente spesialister

Om kursstrukturen

Om skriftlig arbeid

Om veiledning

Om vedlikeholdsaktiviteter