Med virksomheten menes normalt det rettssubjekt som du er ansatt i, for eksempel en kommune. Dette innebærer at fortrinnsretten gjelder overfor den juridiske person (arbeidsgiver) som er part i arbeidsavtalen. Dersom en kommune i en felles utlysning søker etter lærere til kommunens skoler, vil du som deltidsansatt lærer i kommunen kunne gjøre fortrinnsrett gjeldende til alle stillingene som er omfattet av utlysningen, og altså ikke bare til de stillingene som er ledige ved den skolen du allerede jobber.

Din fortrinnsrett som deltidsansatt er begrenset av to forhold: For det første må du være kvalifisert for stillingen. Det er arbeidsgiver som fastsetter kvalifikasjonskravene, og ved vurderingen kan det tas hensyn til både faglige og personlige forutsetninger.

For det andre må utøvelsen av fortrinnsretten ikke innebære vesentlig ulempe for virksomheten. Dette vilkåret skal tolkes strengt.

Fortrinnsretten gjelder så lenge du er deltidsansatt. Du vil altså ha fortrinnsrett selv om du tidligere har takket nei til en utvidelse av stillingsprosenten. Dersom det har oppstått en tvist mellom deg og arbeidsgiver om fortrinnsrett for deltidsansatte, kan tvisten bringes inn for Tvisteløsningsnemnda.

Klagefristen til nemnda er fire uker fra du ble klar over at du ikke fikk utvidet stilling.