Utdanningsforbundet har et godt utbygd tillitsvalgtapparat med skolerte tillitsvalgte i alle kommuner og fylkeskommuner. Dersom du har et spørsmål eller et problem knyttet til arbeidsforholdet ditt, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med nærmeste tillitsvalgte. Du kan også ta kontakt med fylkeslaget i Utdanningsforbundet som vil vurdere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kobler inn jurister
Saker av utpreget juridisk karakter vil så raskt som mulig bli kanalisert oppover i organisasjonen, om nødvendig helt opp til sentralleddet. Juristene vil da, i samråd med medlemmet og fylkeslaget, vurdere hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe medlemmet.

Utdanningsforbundets seksjon for juridiske spørsmål bistår hvert år medlemmer innenfor spørsmål om arbeidsrett, det vil si spørsmål og problemer som oppstår i arbeidsforholdet, gjerne mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Medlemmer kan også få hjelp til spørsmål vedrørende pensjon, yrkesskade og tolkning av tariffavtaler.
På rettsområder som ikke er knyttet til arbeidsforhold, for eksempel samlivsbrudd, arv eller skifte, kan Utdanningsforbundet ikke gi juridisk hjelp. Vi vil likevel kunne gi råd om hvor du kan henvende deg for å få hjelp.

Flere former for hjelp
Hjelp til medlemmer kan gis av forbundet som skriftlig og muntlig rådgivning, forhandlinger med arbeidsgiver eller som bistand overfor myndighetene eller ombudsmannsordningene. Dersom en konflikt ikke lar seg løse uten å gå rettens vei, kan Utdanningsforbundet vurdere om det er grunnlag for rettslig prøving.

I slike tilfeller gis rettshjelpen av en av forbundets advokater eller av advokatfirmaet Raugland AS. Juridisk hjelp fra Utdanningsforbundet koster ikke noe for medlemmene.

Mange arbeidsrettslige saker
Hovedtyngden av sakene medlemmer henvender seg om handler om arbeidsrettslige spørsmål. Sakene er svært ulike av både art og kompleksitet. Enkelte saker kan gå over år, mens andre saker løses i løpet av et par dager. Målsettingen er at man finner en utenrettslig løsning på problemene, men et mindretall av sakene går også til retten. Sakene som går for domstolene gjelder ofte stillingsvernsaker som avskjed, oppsigelser og midlertidig tilsetting. Slike saker finner ofte sin løsning før hovedforhandlingen, enten via rettsmekling eller ved ordinære forhandlinger.

Trenger du bistand? Se mer på www.udf.no/juridisk