Omkring halvparten av de 2200 medlemmene, er ansatt i universitets- og høgskolesektoren. De øvrige er i hovedsak medlemsgrupper innenfor FAS (det faglig- administrative støttesystemet), f.eks. Statped, fylkesmannsembetene, Bufetat og arbeids- og velferdsetaten (NAV). I tillegg er undervisningspersonalet ved de samiske skolene og hørselsskolene i Statped i hovedsak våre medlemmer.

Vi har også større og mindre medlemsgrupper som er ansatte i departementer, direktorater, fylkesmannsembeter, NAV, forsvaret, Statens vegvesen, konfliktrådene, forbrukerrådene og andre statlige arbeidsplasser. Totalt har Utdanningsforbundet over 2200 medlemmer innenfor statlig tariffområde.

I sentrale forhandlinger forhandler Utdanningsforbundet gjennom hovedsammenslutningen Unio i staten.

Særavtaler
I staten er det inngått en rekke særavtaler som berører tilsettingsforholdet. I Statens personalhåndbok får du oversikt over alle særavtalene. Noen aktuelle særavtaler: