Utdanningsforbundet og KS gav i januar 2011 ut heftet Ledelse og tillitsvalgte - Sammen om den gode utdanningsledelse. Heftet, som ble distribuert til alle landets skoler og barnehager, inneholdt korte fagartikler og refleksjonsspørsmål knyttet til god utdanningsledelse, og fikk svært god mottagelse i praksisfeltet.

Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og KS har gått sammen om å utvikle en ny artikkelserie om utdanningsledelse, som denne gangen publiseres i digital form, åpent tilgjengelig for alle som måtte være interessert.

Til artikkelserien vil det følge presentasjonsmateriell og filmer av artikkelforfatternes presentasjoner av artiklene.

Det er fire sentrale forskere innenfor utdanningsfeltet som er bidragsytere til artikkelserien:

Kjell-Åge Gotvassli, DMMH og Nord universitet, skriver om hvordan ledelse kan utøves og distribueres for å skape og underbygge en felles oppdrags- og kvalitetsforståelse i en organisasjon der barnehagelæreren representerer en profesjon som har et eget ansvar for faglig ledelse i fellesskapet.

Aslaug Kristiansen, professor ved universitetet i Agder, UiA, sin artikkel belyser og drøfter spenningsforholdet mellom makt og tillit. Dette er et spenningsfelt som alle ledere i barnehage og skole må håndtere i utøvelsen av sin lederrolle. Artikkelen drøfter hva det faktisk betyr, med hensyn til utfordringen med å skape en felles oppdrags- og kvalitetsforståelse i en organisasjon.

Eirik Irgens, professor ved NTNU, Trondheim, var også bidragsyter i det første heftet. Tematikken er også nå profesjonsutvikling gjennom samarbeid, men denne gang sett ut fra et ledelsesperspektiv – hva vil dette bety for utøvelse av ledelse i barnehage og skole og ikke minst når det gjelder tillitsvalgte som medskapere?

Knut Roald, dosent ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, HiSF, skriver om styring og ledelse i politiske styrte organisasjoner. Hva innebærer det å være profesjonsutøver i en politisk styrt organisasjon, ledet av ledere med samme profesjonsbakgrunn, som rektorer og styrere stort sett er? Hva med profesjonens medansvar og muligheter for å være medskaper?  

Her kan du melde deg på.

Tid:  fredag den 27.01.2017  kl. 08:00 – 10:45
Sted:  Møtesenteret, Kommunenes hus
Pris:  Gratis

Innleggene kan også følges live på internett via KS’ nettsider.

Program:

08:00 Servering av frokost
08:30 Velkommen ved Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen
08.40 Ledelse av lærende barnehager, Kjell Åge Gotvassli
09:00 Makt og tillit, Aslaug Kristiansen
09:20  Pause med påfyll
09:30 Partssamarbeid om skoleutvikling, Eirik Irgens
09:50 Felles ansvar for profesjonsutvikling, Knut Roald
10:10 Steffen Handal Utdanningsforbundet og Solveig Dahl, Skolelederforbundet
10:30 Avslutning