Når påskeferien er tilbakelagt, skal et av årets aller viktigste møter arrangeres. Alle dere som skal pakke kofferten og finpusse på taler, for så å dra til Arbeiderpartiets landsmøte, dere vil bidra til å forme Norges fremtid.

Elever, foreldre og lærere vil følge spesielt godt med når dere skal meisle ut utdanningspolitikken. Vi står sammen om å ønske en nasjonal minstenorm for lærertetthet, for å få satt en stopper for de altfor store klassene som finnes mange steder i landet. Flere lærere er en forutsetning for at hver enkelt elev skal kunne få god oppfølging på skolen.

I programkomiteens utkast til nytt program står det at Arbeiderpartiet vil ansette flere lærere i skolen, og at partiet vil innføre en minstenorm for lærertetthet. Dette er vi naturligvis glade for. Dere må imidlertid være klar over at programkomiteens forslag sannsynligvis ikke vil sørge for flere lærere i praksis.

Problemet er at forslaget sier at en minstenorm bare skal gjelde de yngste elevene. Også vi i Utdanningsforbundet ønsker høyere lærertetthet for de yngste, men vi trenger en norm som setter minstenivåer for alle trinn i grunnskolen for at det faktisk skal gi flere lærere i skolen.

Dersom en norm bare skulle vært for de yngste, risikerer vi at de vil bli prioritert på bekostning av litt eldre elever. Elever på høyere trinn vil etter all sannsynlighet få færre lærere når de yngste elevene skal få flere. Dermed får ikke skolen samlet sett en bedre lærertetthet, bare en omfordeling av lærerstillinger.

Dette vet vi av erfaring. Stortinget har over lengre tid prøvd å sørge for flere lærere til de yngste elevene. De to siste årene ga Stortinget totalt 870 millioner kroner til kommunene for å øke lærertettheten på 1. til 4. trinn. Pengene var øremerket, men det hjalp ikke. Selv om lærertettheten økte litt på 1. til 4. trinn, var økningen betraktelig mindre enn Stortinget ønsket, fordi også antall elever økte. Midlene kommunene allerede hadde fått for å dekke opp det økte elevtallet må altså ha gått til noe annet.

Tallene viser oss at lærertettheten på 5.-10. trinn har gått ned de siste årene, etter satsningen på flere lærere til de yngste. Når vi ser hele grunnskolen under ett, har lærertettheten blitt dårligere enn den var før.

Den normen for lærertetthet som ligger på bordet på Arbeiderpartiets landsmøte kan innfris uten at det utløser en eneste ny lærerstilling. Hvis dere som er delegater vedtar programkomiteens forslag, kan dere dessverre ikke si at dere har sørget for at det blir flere lærere i norsk skole.

Vi håper at dere kan finne frem til et bedre vedtak, som setter et minstenivå for alle trinn. Det Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Utdanningsforbundet ønsker, er å gjenopprette omtrent det minstenivået som alle norske grunnskoler hadde inntil 1985. Når vi hadde råd til en slik garantert lærertetthet for over 30 år siden, bør vi ha råd til å gi det samme til norske elever i dag.


Med vennlig hilsen
Steffen Handal
– på vegne av 170 000 medlemmer i Utdanningsforbundet