I perioden 2010 til 2015 var det i underkant av 34 000 lærere som tok ut pensjon, enten alderspensjon, AFP eller uførepensjon. Av alle lærerne som tok ut pensjon i samme periode, var det bare 27 prosent som tok ut alderspensjon.

Om lag 73 prosent av lærerne tok ut AFP eller uførepensjon i perioden 2010 til 2015. Av disse var det flest som tok ut AFP, med 13 000 lærere, mens om lag 11 700 lærere tok ut uførepensjon.

Les temanotatet Pensjonering i skoleverket i perioden 2010–2015 her

Alder for uførepensjon synker
På tross av at antall lærere med uførepensjon er redusert med 570 i perioden 2010 til 2015, tar disse ut uførepensjon ved stadig lavere alder. I 2015 var gjennomsnittsalder for første uttak av uførepensjon i skoleverket 51,8 år. Andelen kvinner som tar ut uførepensjon er dobbelt så høy sammenlignet med menn. Pensjonsavgang, frafall og økende antall ukvalifiserte representerer betydelige utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde lærere.

Sammensatte grunner
Årsakene til at så mange lærere tar ut pensjon før ordinær pensjonsalder på 67 år er sammensatte. Et attraktivt yrke er blant annet avhengig av god og relevant utdanning og konkurransedyktig lønn. Årsakene til tidligavgangen i læreryrket kan samtidig være knyttet til selve arbeidsoppgavene og måten de nødvendigvis må organiseres på. Senkarrieren påvirkes av det som skjer gjennom hele yrkesløpet. Medlemsundersøkelser i Utdanningsforbundet har vist at de fleste lærerne opplever at arbeidet er anstrengende, og at dette har tiltatt de senere år.