Vi mener det bær være en lovfestet rett til spesialundervisning.

Vi mener det bær være en lovfestet rett til spesialundervisning.

Et vedtak om spesialundervisning er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og må være i tråd med saksbehandlingsregler i forvaltningsloven. Det kreves at:

  • enkeltvedtak om spesialundervisning skal være skriftlig.
  • foresatte må også underrettes skriftlig.
  • foresatte skal få vite om rett til å klage og å se sakens dokumenter.
  • skolen skal utarbeide en halvårsrapport for alle elever med spesialundervisning.
  • det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for de som får spesialundervisning.

I 2009 ble det gjort en gjennomgang av spesialundervisningens plass i norsk skole (NOU 2009:18 Rett til læring).

Vi mener
Utdanningsforbundet understreker at tilpasset opplæring skal fremme både den enkeltes og fellesskapets læring, og at alle barn og unge skal være del av et inkluderende fellesskap som gir gode muligheter for læring og utvikling. Alle må gis like muligheter uavhengig av evner og forutsetninger.

Det er viktig å sørge for så høy kvalitet som mulig i undervisningen og at spesialundervisning har god kvalitet. God gruppestørrelse, lærertetthet, kompetanse og tidlig innsats er grunnleggende. Hvis tidlig innsats skal bli en realitet for dem som har rett til spesialundervisning, må ventetiden i pedagogisk-psykologisk tjeneste reduseres.

Utdanningsforbundet er bekymret over at utviklingen har gått i retning av at assistenter i økende grad benyttes i spesialundervisning som en erstatning for lærere med relevant kompetanse.

Utdanningsforbundet sitter i styret i Nordisk forbund for spesialpedagogikk.