Et godt læringsmiljø for elevene

Et godt læringsmiljø for elevene

Utdanningsforbundet støtter fullt ut den nasjonale satsingen på bedre læringsmiljø som Utdanningsdirektoratet har ansvar for (se lenke til høyre).

Som en del av prosjektet er Manifest mot mobbing videreført. Dette er et forpliktende samarbeid mellom ulike departement og organisasjoner, der Utdanningsforbundet er med.

Et godt læringsmiljø for elevene er forankret i:

  • opplæringsloven § 9a
  • læreplanverket - prinsipper for opplæringen
  • programmet Bedre læringsmiljø
  • manifest mot mobbing

Læreplanverket - prinsipper for opplæringen
I læreplanverket står det at lærerne, i samarbeid med skolens ledelse, skal fremme et godt læringsmiljø for alle. 

Opplæringsloven
I opplæringsloven §9a står det at skolen skal aktivt drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og trygghet for elevene. Skoleledelsen har ansvaret for den daglige gjennomføringen, og skoleeier skal ha et forsvarlig system for å følge opp at elevene får oppfylt sine rettigheter (§13-10). Disse rettighetene dreier seg om skolens fysiske miljø et godt psykososialt læringsmiljø.

Bedre læringsmiljø
Programmet Bedre læringsmiljø er en femårig (2009 - 2014) nasjonal satsing på arbeid med læringsmiljøet. Bakgrunn for programmet er Stortingsmelding 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen. Stortingsmeldingen legger vekt på at arbeidet for et godt læringsmiljø må foregå kontinuerlig på alle skoler, og at skolene må stimuleres til å ta i bruk verktøy basert på forskning om hva som virker. Direktoratet har opprettet egne nettsider, som inneholder materiell laget av en forskergruppe.

Manifest mot mobbing
Regjeringen Stoltenberg, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolenes landsforbund og Foreldreutvalget for grunnopplæringen har forpliktet seg til å arbeide for at alle barn og unge har et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.

Ingen skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, vold, rasisme, homofobi, diskriminering eller utestenging. Det er utarbeidet mål og 35 tiltak fordelt på partene.

Utdanningsforbundet har også laget en brosjyre om mobbing.