Leken og det å ha noen å leke med, er det som barn selv sier er viktigst for å trives. Slagordet denne gangen er derfor: "Vi vil leke".

Barnehagedagen markeres i mars hvert år. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Barnehagedagen kan bidra til å spre kunnskap om barnas barnehagehverdag og barnehagens innhold.

Se mer om Barnehagedagen her

Lek som tema
Vi ønsker å skape større forståelse for barnehagens arbeid med å sikre den gode leken – for alle barnehagebarn. Barns muligheter til å leke er avgjørende i barns utvikling, og vi må vise hvorfor og hvordan.

Barna forteller til forskere som spør, at det viktigste for deres trivsel i barnehagedagen er å leke og det å ha venner å leke med (Rapport: Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen, 2015). FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å få leke. At barnehagen skal legge til rette for barns lek framgår også tydelig i barnehagelovens formål: Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og LEK, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Fra oktober 2016 er forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sendt ut på høring. Hvordan leken omtales blir viktig å diskutere ute i barnehagene og barnehagene må bidra med innspill for å få en best mulig omtale av leken i den nye rammeplanen.

Synliggjør lekens betydning
Det foregår masse godt arbeid med lek og vennskap i barnehagene i Norge. Debatten om barnehagens innhold viser at det er behov for at vi synliggjør lekens betydning, ikke bare som et middel for læring og utvikling, men også som barns naturlige uttrykksform.

Det er mange sider ved barnehagens arbeid med lek som kan løftes fram og tydeliggjøres på Barnehagedagen. Hvordan og hvorfor er leken så viktig for vennskap? Hvordan skapes det gode lekemiljøet for alle barna i deres barnehage? Hvordan involverer og engasjerer de ansatte seg i barnas lek og hvorfor? Hvordan beriker og stimulerer dere barns lek? Brukes faste lekegrupper? Hva med barn som har utfordringer med å leke eller ikke får være med i lek? Kort sagt; hva fokusere dere på for å sikre at barna opplever trygghet og trivsel i barnehagen? Gis det nok tid og rom til lek? Hvordan sikrer de ansatte at alle har noen å leke med? Artikler og forskning om lek og lekens betydning finnes på utdanningsforskning.no

Materiell til barnehagene
Materiell blir lagt ut på våre nettsider etterhvert som det blir klart, og det blir mulig å bestille gratis plakater fra midten av januar 2017. Materiell i år blir plakat med bilde, slagord og plass til egen tekst.

Bli med å marker barnehagedagen 2017
Vi håper dere benytter anledningen til å synliggjøre arbeidet med lek og lekens betydning for barns vennskap tirsdag 14. mars!

Lykke til med markering!