Vi står overfor store utfordringer når det gjelder klima og miljø. Klimaendringene er i ferd med å skape endrede livsbetingelser på jorda. For å bevare nødvendige livsbetingelser for mennesker og andre arter, er det nødvendig å gjennomføre endringer i samfunnet.

Dette er endringer som vil berøre og kreve innsats fra alle deler av samfunnslivet. Det understrekes fra mange hold at utdanning er en nødvendig forutsetning for omstilling til et samfunn som er bærekraftig. Utdanning for bærekraftig utvikling er en viktig del av dette, og vi er nå inne i siste halvdel av FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling.

I dette temanotatet belyses ulike sider av begrepet utdanning for bærekraftig utvikling. Det gjøres rede for hva utdanning for bærekraftig utvikling er og hvilken betydning utdanning for bærekraftig utvikling vil kunne ha for opplæringen og følgelig også for lærerprofesjonen.

Les temanotat 2/2012: Utdanning for bærekraftig utvikling