Utdanningsdirektoratet har sendt noen få, men viktige forslag knyttet til pedagogisk bemanning på høring. I hovedsak er det snakk om å rydde opp i en praktisering som har vært i strid med intensjonene i lovverket. 

– Dette er en god nyhet! Flere av forslagene som kommer nå vil bidra til å styrke den pedagogiske bemanningen i mange barnehager, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås.  

Treåringer og styrere
Et av forslagene er at et barnehagebarn skal regnes for å være tre år fra og med august det året de fyller tre år. Tidligere har enkelte barnehager regnet barn som tre år fra januar av. Gjennom dette ”3-årstrikset” har de kunnet operere med færre barnehagelærere – fordi det stilles lavere krav til barnehagelærertetthet når barna er tre år eller mer. 

Et annet forslag er at styrernes tid til administrasjon og ledelse ikke skal regnes med når barnehagene skal oppfylle kravene til pedagogisk bemanning. Det er kun i de tilfellene der styrer er til stede i det daglige arbeidet direkte med barna, at styrere kan regnes med i pedagognormen. 

– På begge disse to områdene har vi sett at det har blitt syndet en del, både der det er private eiere og der barnehagene er kommunale. Denne opprydningen er derfor viktig, sier Valås. 

Utløser ny ped.leder på fulltid
Et tredje forslag som Utdanningsforbundet mener er viktig, er forslaget om at det skal utløses en ny fulltids ped.lederstilling idét man har ett barn mer enn maksimalt antall barn per pedagogiske leder. 

Les alle forslagene i høringsbrevet fra Utdanningdirektoratet. 

– I de forslagene som kommer nå ser vi resultater av vårt langsiktige arbeid med å få på plass kvalitetssikrende bestemmelser i lovverket, sier Valås. 

Fortsatt ingen bemanningsnorm
Norske barnehager har fortsatt ingen norm for hvor mange ansatte det skal være totalt, i forhold til antall barn, bare en norm for hvor mange barnehagelærere det skal være. Det er imidlertid vedtatt at en bemanningsnorm skal komme innen 2020.

I vår gjorde flertallet på Stortinget det klart at de var utålmodige. Stortinget vedtok at regjeringen «snarest, og senest høsten 2016» måtte fremme en sak for Stortinget der regjeringens arbeid med bemanningsnorm og barnehagelærernorm ble gjort rede for.

– Vi har fortsatt ikke sett at regjeringen har kommet med en plan for innfasingen av bemanningsnorm og vi har heller ikke fått en grundig vurdering av hvorvidt vi skal få lovfestet et krav om minst 50 prosent barnehagelærere, sier Valås.

Kunnskapsdepartementet har varslet at det i løpet av våren 2017 vil bli sendt ut et forslag om bemanningsnorm, men det er ingenting som tyder på at en styrking av barnehagelærernormen vil være et tema der.

50 prosent barnehagelærere
I statsbudsjettet for 2017 skrev regjeringen noen få setninger om at ”Eit eventuelt krav om å auke delen barnehagelærarar må mellom anna sjåast i samanheng med utviklinga i talet på barnehagelærarar som blir utdanna og som blir i yrket. Eit krav om å auke delen barnehagelærarar i grunnbemanninga til for eksempel 50 pst. vil koste om lag 900 mill. kroner”.

Etter det Utdanningsforbundet forstår har ikke regjeringen planer om å foreslå en opptrapping fra dagens krav om at rundt en av tre ansatte skal være barnehagelærere, til at halvparten skal være det. 

Utdanningsforbundet har siden 2015 hatt en egen offensiv med mål om minst 50 prosent barnehagelærere i det direkte arbeidet med barna. 

– Nå jobber vi opp mot alle partiene frem mot neste års stortingsvalg, og vi håper og tror vi vil lykkes etter hvert, sier Valås.