Avtalen har hjemmel i sentral arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet (SFS 2213). Avtalen gjelder for skoleåret 2012/2013. Avtalen bygger på tidligere lokale avtaler, men har fått noen nye presiseringer.

Les lokal arbeidstidsavtale 

 

Vi vil spesielt nevne følgende momenter i avtalen:

Det er, som tidligere, lagt inn i avtalen områder der partene på kommunenivået er enige om hvordan en skal praktisere SFS 2213. Definisjonen av undervisningsbegrepet er slik som før, herunder at elevsamtaler er undervisning. Seniortiltakene er også som før. Merk at dersom en senior fratas kontaktlæreroppgaven, skal en beholde kontaktlærertilleggene. Dette gjelder både det lokale og det sentrale tillegget.

Det er kommet et nytt punkt som gjelder «byrdefullressurs», som nå heter «tidsressurspott». Her presiseres det to elementer:

For det første sier partene på kommunenivået at hele ressursen skal brukes. Dette burde være en selvfølge, men vi vet det har vært et problem noen steder å få lagt ut hele ressursen. Utdanningsforbundet er av den oppfatning at hele ressursen skal legges ut før skoleåret starter, men dette er ikke regulert i den lokale avtalen. Dersom noe av ressursen holdes igjen, skal uansett ressursen brukes i løpet av skoleåret.

Det andre nye punktet er at det er byrdefullhet knyttet til undervisningssituasjonen som skal vektlegges. Ellers skal fremdeles ressursen brukes til nedsatt leseplikt dersom det ikke er partsenighet om å bruke den til økt lærertetthet. Ressursen skal som før fordeles etter drøfting.

Det står ikke noe i den lokale avtalen for Bergen kommune om kontaktlærerne, men vi viser til den sentrale avtalen, samt B-rundskriv 5/2012 fra KS og informasjon fra Utdanningsforbundet (Fylkesinfo 5/2012) som påpeker viktigheten av å lette kontaktlærernes situasjon:

Fylkesinfo 05-12 B rundskriv - KS.pdf

Fylkesinfo 05-12 - UDF.pdf