Forfatterveiledning
Bedre Skole ønsker velkommen alle slags artikler som omhandler skole og som kan tenkes å være interessante for våre målgrupper. 
 

Innsending
Redaksjonen tar fortløpende imot artikler. Manuskriptet sendes per e-post til bedreskole@udf.no . Du vil få i løpet av kort tid om artikkelen er mottatt. Ta kontakt med redaksjonen igjen hvis du ikke hører fra oss i løpet av noen dager.

Materiell som ikke kan sendes elektronisk kan sendes til Bedre Skole, P.b. 9191 Grønland, 0134 Oslo.

Hver innsending skal inneholde følgende:
I e-post eller følgebrev: artikkeltittel, forfatter(ene)s navn, forfatter(ene)s utdanning (trenger ikke være for detaljert), tittel, stilling og institusjonstilknytning, adresser, telefonnummere og e-postadresser. Oppgi også gjerne antall ord i selve artikkelen og hvilket tekstbehandlingsprogram som er benyttet.

Sammendrag: er ikke påkrevd, men kan være til hjelp når det skal lages ingress til artikkelen. Sett den gjerne i begynnelsen på artikkelen og la den bestå av rundt 100 ord.

Teksten: Artikkelen bør ikke være lengre enn ca. 2500 ord. Bruk helst kun ett nivå med mellomtitler - ikke nummererte. Mellomtitlene skrives i halvfet, og begynner med stor bokstav, men skrives ellers med små bokstaver.

Noter: skal komme som sluttnoter. Disse nummereres fortløpende
(1, 2, 3...) og markeres i teksten med opphøyet skrift. I Word kan notefunksjonen anvendes. Antall noter bør holdes nede.

Tabeller og figurer: skal ha tittel. Kilde og eventuelle forklaringer står i egen note under hver tabell eller figur. Tabeller og figurer nummereres fortløpende tabell 1,2,3... figur 1,2,3,...). Merk av i teksten omtrent hvor tabellen skal inn (tabell 1 omtrent her). Det kan være nyttig å ha tallgrunnlaget for figurene ettersom layout ofte vil måtte sette figurene om for å få et godt nok resultat.

Referanser
Referanser skal settes i alfabetisk orden på slutten av artikkelen på et eget ark i følgende format:

Artikler: Simonsen, E. og Ohna, S.E. (2003). Behovet for kvalitetsreform i audiopedagogikken. Spesialpedagogikk, 1, 1420.

Bøker: Wahlstrøm, G.O. (1996). Konflikthåndtering. Metodebok for pedagoger. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Artikkelsamlinger: Ringmose, C. og Hilling S. (2000). Pædagogisk psykologi ved en korsvej. I: J. Holst, S. Langager og S. Tetler (red): Specialpædagogik i en brydningstid. Århus: Systime.

Offentlige utredninger o.l.: NOU, Norges offentlige utredninger (2003:16). I Første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæ¦ring for alle. Oslo: Utdannings og forskningsdepartementet.

Korrektur
Artikkelforfattere som ønsker å se korrektur av sine artikler må be særskilt om dette.

Returmateriell
Illustrasjonsmateriell som ønskes i retur må merkes særskilt og returadresse må oppgis.

Rettigheter
Innsending av manuskripter til Bedre Skole tolkes som er uttrykk for at man har til hensikt å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet, og det er en forutsetning at ikke andre tidsskrifter kan vurdere stoffet mens det er til vurdering i redaksjonen i Bedre Skole.

Artikler publisert i Bedre Skole blir i ettertid gjort tilgjengelig på Internett gjennom Bedre Skoles hjemmesider. Bidragsytere som ønsker å reservere seg mot denne typen publisering, må selv melde fra til redaksjonen i tidsskriftet.