Nr. 4/2014

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Lærerens profesjon og oppdrag
 • • Jens Garbo

  Hvordan lærere oppfatter sin profesjon og sitt oppdrag er under forandring. Det innebærer at lærene selv må være bevisste på den rollen de spiller og ønsker å spille i skolen. Læreren er den viktigste faktor for elevenes læring, og det er derfor ikke aktuelt å la seg fjernstyre.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Forskningsbasert grunnskolelærerutdanning
 • • André Vågan og Svein Kyvik

  Begrepet forskningsbasert utdanning er uklart og blir tillagt ulikt meningsinnhold. Dermed er det også uklart hva man mener med at lærerutdanningen skal være forskningsbasert.

  Det er også et spørsmål hvor interessert lærerne er i å ha en mer forskningsbasert utdanning. Flertallet av nyutdannede lærere etterlyser i stedet en mer praktisk orientert utdanning.
  Skolebasert kompetanseutvikling – en strategi for læreres læring
   

   

   

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Skolebasert kompetanseutvikling - en strategi for læreres læring
 • • Halvor Bjørnsrud, Iver Hole, Hege Steiro og Elisabeth Stenshorne

  Ved Slemmestad ungdomsskole i Buskerud er det gjennomført arbeid med skolebasert kompetanseutvikling som del av Utdanningsdirektoratets satsing på ungdomstrinnet.

  En viktig erfaring fra arbeidet var at definisjonen av skolebasert kompetanseutvikling bør utvides til også å omfatte elevråd og foreldreutvalg.

   

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Klasseledelse – verktøy for ledelse og læring
 • • Kristin Helstad og Per Arne Øiestad

  Mye av litteraturen om klasseledelse tar utgangspunkt i en tradisjon der læreren først og fremst skal etablere rutiner og skape ro, eller der læreren tar rollen som lagleder og skaper et godt læringsmiljø.

  Men i tillegg til slike generelle innfallsvinkler er det behov for teorier om klasseledelse som tar utgangspunkt i det fagdidaktiske arbeidet og lærerens verktøy for ledelse og læring i klasserommet.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Læreres bruk av lesestrategier. En del av den tause kunnskapen
 • • Lisbeth M. Brevik

  Ny forskning i videregående skole viser mer aktiv bruk av lesestrategier enn tidligere antatt – og langt mer enn lærerne selv setter ord på.

  Hvis lærerne faktisk gjør mer enn de setter ord på, og gjennomfører mer forskningsbasert leseundervisning enn de er klar over selv, er det viktig at skolen tilbyr situasjoner til å reflektere over egen praksis og dele faglige erfaringer.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Ungdomsskulen: IKT-bruk og læringsresultat i engelsk
 • • Gunvald Skeiseid og Thomas Arnesen

  Bruken av datamaskinar vart innført i norsk skule for tretti år sidan i von om og tru på ein betre skule, men utan feste i god forsking.

  Eit forskingsprosjekt har sett på korleis læringsresultata i engelskfaget vert påverka av bruk av IKT og i kva mon IKT er ein nyttig reiskap for differensiert opplæring.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Skriving i matematikk og naturfag
 • • Vibeke Lorentzen og Trude Kringstad

  Systematisk og aktivt arbeid med å utvikle barns skriveferdigheter er en sentral del av opplæringen i matematikk og naturfag. Elevene utvikler seg både gjennom å bruke skriving til å utvikle kunnskap i faget og gjennom å bruke skriving til å kommunisere kunnskapen sin til andre.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Hva PISA-testen måler
 • • Svein Sjøberg

  PISA-testen legger premissene for norsk skolepolitikk og for folks bilde av kvaliteten i norsk skole. Men det synes å være store uklarheter om hva PISA faktisk måler. Dette kan gi grobunn for grunnleggende misforståelser.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Læringskompetanse – i PISA, i fagartikler og i norsk skole
 • • Odd Valdermo og Svein-Erik Andreassen

  Det er blitt hevdet, med bakgrunn i internasjonale komparative undersøkelser, at norske elever mangler læringsstrategier. Men realiteten er at vi fortsatt vet lite om selvregulert læring og hvordan man kan tilrettelegge for å fremme dette i de ulike fagene.

   

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Forskning på tvers: Et kritisk blikk på språklærerutdanningen
 • • Glenn Ole Hellekjær

  I en pilotundersøkelse undersøkte man gapet mellom engelsklæreres utdanning og virkeligheten de møter i klasserommet. Møtet med elevenes gode engelskferdigheter førte til at godt kvalifiserte lærere måtte oppdatere seg for å kunne bidra positivt til elevenes læring.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Til ettertanke. Å forhindre mobbing er et lederansvar
 • • Sølvi Lillejord

  I Norge har politikerne bestemt at vi skal ha nulltoleranse for mobbing i skolen, og det er bred oppslutning om et manifest mot mobbing.

  Likevel viser tall fra Elevundersøkelsen i 2013 at så mange som 60.000 norske barn og unge rapporterte at de mobbes daglig eller ukentlig.

  Bare 11 prosent av disse elevene sier at skolen har gjort mye for å hjelpe dem. Når det gjelder mobbing ser det altså ut til å være sprik mellom idealer og realiteter.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf