Nr. 3/2014

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Skolen som arbeidsplass
 • • Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik

  Et større prosjekt har utforsket hva det er ved arbeidet i skolen som fremmer positive
  og negative sider ved læreryrket. Konklusjonen er at skolen trenger lærere med
  skolefaglig og pedagogisk kompetanse og en stor grad av autonomi og medinnflytelse
  på skoleutviklingen.

  Å dyrke fram en kollektiv kultur og minske tidspresset
  er viktige faktorer for å skape trivsel og arbeidsglede.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Læreres arbeidsglede
 • • Tore Brøyn

  Positive emosjonelle erfaringer i læreryrket har blitt svært lite studert, selv om de har en stor
  betydning for det pedagogiske arbeidet. En doktoravhandling har undersøkt hva som gir lærere
  arbeidsglede.
   

   

   

   

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Lærervurdering – en krevende øvelse
 • • Eyvind Elstad

  Lærervurdering har blitt et aktuelt tema i norsk utdanningspolitikk. Spørsmålet
  er hvordan en ordning med lærervurdering skal innrettes for at ordningen skal ha
  gunstige virkninger for norsk skole.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Den gode lærer har noe på hjertet
 • • Marit Ulvik

  Motivasjonen for mange lærere er å formidle fag og å bidra til elevers faglige og
  sosiale utvikling. Skal skolen fremstå som en attraktiv arbeidsplass, må lærerne få
  holde på med dette som de anser som sine primæroppgaver.

  Å være en funksjonær som utfører det andre har bestemt, fremstår som lite interessant for mange med høy utdanning.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Nyutdannede lærere: Mentors rolle ved ansettelsesvurdering
 • • Eli Lejonberg

  En mentor som veileder en nyutdannet lærer får god kjennskap til den nyutdannedes styrker og utfordringer i yrkesutøvelsen. Slik sett er det naturlig at mentor uttaler seg om hvorvidt den nyutdannede er skikket til å jobbe som lærer.

  På den annen side er tillit grunnleggende for at et mentorforhold skal fungere. Er det mulig for en
  nyutdannet å ha tillit til en mentor som skal involveres i ansettelsesvurderingen?

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Til ettertanke: Lærervurdering, eller hva vi nå skal kalle det
 • • Sølvi Lillejord

  Kunnskapssenter for utdanning har nylig publisert en systematisk kunnskapsoversikt om lærervurdering. Hensikten med lærervurdering er både å få informasjon om læreres arbeid og å bruke informasjonen til læring og utvikling.

  Men ofte samles det inn store mengder data, uten at man kommer i gang med lærings- og utviklingsprosessene. Så hvordan kan skoler lære å lære av vurdering?

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Nasjonale leseprøver – hvordan bruke resultatene
 • • Cecilie Weyergang og Jostein Andresen Ryen

  I disse dager gjennomføres nasjonale leseprøver for alle elever på 5., 8. og 9. trinn. Noen uker etter gjennomføring får landets lærere tilgang til et analyseverktøy for å vurdere elevenes resultater, og dermed en gyllen mulighet til å forbedre elevenes lesekompetanse – i alle fag.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Tekststykker i matematikk
 • • Gerd Fredheim

  For at elever skal kunne klare å skape mening i en matematisk tekst, må de ha kompetanse i å lese sammensatte tekster. Men å bygge seg opp en slik kompetanse er ikke noe elevene uten videre klarer på egen hånd.

  En vei til bedre forståelse er å selv konstruere tekstoppgaver basert på matematiske problemstillinger.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Vandri – et glimt av taterlivet i gamle dager
 • • Anne-Mari Larsen, Laila Bækkevold, Sølvi Ann Fætten

   I læreplanen står det at elevene etter sjuende trinn skal ha kunnskap om nasjonale minoriteter. Gjennom drama får barn oppleve hvordan det kunne være å leve som tater på 1950-tallet.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Forskning på tvers: Likestilling – et brudd med stereotypiene
 • • Helga Aune

  Når gutter faller, slutter eller går ut av skolen med dårligere karakterer, så kan det være et resultat av manglende likestilling. Likeså det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og den høye andelen av deltidsarbeid blant kvinner.

  En grundigere forståelse av hva likestilling reelt innebærer, kan også bli et viktig bidrag til integrering av innvandrere i det norske samfunnet.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • På tide å styrke engelskfaget
 • • Anna Birketveit Og Kåre Nitter Rugesæter

  Engelskfaget har aldri vært en obligatorisk del av lærerutdanningen i Norge. Konsekvensen er at mange lærere, spesielt på barnetrinnet, blir satt til å undervise i engelsk uten formell kompetanse i faget.

  I en tid hvor engelsk blir stadig viktigere som nøkkel til internasjonal kommunikasjon, er det på tide med et løft for engelskfaget, både i lærerutdanningen og skolen.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Øve, øve, jamt og trutt. Klasseleiing og profesjonsutvikling i praksisfeltet
 • • Dorthea Sekkingstad Og Ingrid Syse

  Klasseleiing for betre læringsmiljø er sett på dagsordenen gjennom stortingsmeldingar og andre styringsdokument. Ei undersøking viser at eigenrefleksjon, erfaringsdeling og tilbakemeldingar frå elevane er dei vanlegaste strategiane lærarane brukar for å utvikle denne kompetansen.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Ledelse i skolen. Nye holdninger gir resultater
 • • Per Tronsmo

  Nordmenn har tradisjonelt hatt et ambivalent forhold til ledelse, både generelt og i skolen. Men i løpet av de siste ti årene er det blitt både stuerent og aktuelt å anerkjenne ledelse som viktig. Dermed er det også stadig flere som ønsker å utforske mulighetene som god ledelse kan gi.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Den vanskelige læreretikken
 • • Per Tore Dalen

  Den nye profesjonsetiske plattformen har problematiske sider som har fått for liten oppmerksomhet. Det kommer fram når man ser den i lys av alternative og tidligere former for pedagogisk etikk. Vekten på felles forståelse og samarbeid er ikke nødvendigvis så selvfølgelig og kan ha uheldige pedagogiske konsekvenser.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
 • Kompetanse for spesialundervisning
 • • Peder Haug

  Eit fleirtal av elevane som får spesialundervisning, får det av personar som ikkje
  har formell spesialpedagogisk utdanning og kompetanse.

Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf
Last ned artiklen som PDF-dokument Artikkel som pdf