Illustrasjonsfoto: Therese Borge

Illustrasjonsfoto: Therese Borge

Utdanningsforbundet mener denne avtalen forplikter KS og skoleeierne til å sørge for etter- og videreutdanning for sine lærere og skoleledere.

Kompetanse for kvalitet - strategi for etter- og videreutdanning

- Nå har vi klare forventninger om at flere lærere får en reell mulighet til videreutdanning - KS har på vegne av kommuner og fylkeskommuner forpliktet seg til dette nå, sier Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet.

Ny fordeling
Staten skal heretter dekke 50 prosent av kostnadene til vikarmidler for lærernes videreutdanning. Kommunene skal dekke 25 prosent, mens den enkelte lærer selv skal bidra med 25 prosent. Lærernes bidrag betyr at de blir frikjøpt i 75 prosent av normert studietid for det studiet de skal gjennomføre, og at de derfor må bruke av egen fritid for å få hele den normerte studietiden til disposisjon.

Staten finansierer kostnadene ved studieplassene.

- Erfaringer fra forrige avtaleperiode viser at det måtte gjøres noen endringer. Vi tror derfor at den fordelingsnøkkelen vi har fått nå vil sikre et tilbud til flere lærere både i grunnskolen og videregående opplæring, sier Mimi Bjerkestrand

- Kompetanseutvikling skal både være en rett og en plikt for alle lærere. Det aller viktigste for oss har vært å få et varig system og en robust avtale som i praksis blir fulgt opp. Når både staten og lærerne gir et større bidrag, må flere arbeidsgivere følge opp og gi sine lærere muligheten til kompetanseutvikling, sier Bjerkestrand.

Målet med strategien 
Kompetanse for kvalitet – Strategi for etter- og videreutdanning skal styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse. Lærere skal få målrettede og landsdekkende tilbud om videreutdanning, og den nasjonale rektorutdanningen videreføres som en del av strategien.

Samtidig gis det tilbud om etterutdanning innen statlig prioriterte fag og kompetanseområder. Strategien skal bidra til å øke lærere og skolelederes status og styrke tilliten til skolens kvalitet.

Delmål for perioden 2012-2015
1. Øke antall lærere som har faglig og fagdidaktisk kompetanse opp til 60 studiepoeng i prioriterte fag.
2. Øke lærernes kompetanse gjennom etterutdanning på prioriterte fag og områder
3. Styrke skolelederes kompetanse gjennom det nasjonale rektorprogrammet

Partene
Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Skolelederforbund og Nasjonalt råd for lærerutdanning er partene i den nye strategien.