Opplæringslova og forskrift til opplæringslova er de viktigste nasjonale styringsredskapene for grunnskole og videregående opplæring. Lov og forskrift omhandler rettigheter og plikter i forbindelse med opplæringa. Lov og forskrift angir de plikter kommuner og fylkeskommuner har som ansvarlige for å oppfylle elevenes rettigheter til grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Elever og foreldre har både rettigheter og plikter etter lov og forskrift. Opplæringslova med forskrift regulerer også en del plikter for lærerne.

Samiske elevers rettigheter er nedfelt i Opplæringsloven kapittel 6.

Sammen med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og rundskriv om fag- og timefordelinga på alle trinn og tilbudsstrukturen i videregående opplæring gir lov og forskrift rammene for innholdet i opplæringa og hvordan den skal foregå. Både Læreplanverket for Kunnskapsløftet og rundskrivet om fag- og timefordelinga har forskriftsstatus.

På Utdanningsdirektoratets nettsider finnes det en artikkel med oversikt over hovedinnholdet i opplæringslova og forskriften.